NAHT
Call us: 0300 30 30 333
More
Home Menu

It's make or break time for schools - Cymru

 Events and activity

Logo website.jpg

Currently, school leaders in Wales are facing a level of education reform not seen in the principality for over 70 years. There is great ambition in the Welsh education sector and many of the policies, in principle, are on the right track. However, schools are unable to deliver them effectively without adequate resourcing. Between 2010-11 and 2018-19, gross budgeted expenditure on schools in Wales may have risen by 4.4% (£108 million) in cash terms. But this actually equates to a 7.9 % decrease in real terms (at 2017-18 prices, using HM Treasury GDP deflators, June 2018).    

But funding itself isn’t enough. NAHT Cymru is calling for a national approach to a full and fair allocation of money in schools. At present, there are 22 local authorities with 22 different funding formulae and very few common features. Add to this the layer of resource now used by the Regional Consortia, and it is almost impossible to see what happens to funding originally from Westminster via the journey to Welsh government before it finally gets into schools. A greater level of transparency is needed.

NAHT Cymru’s policy position is clear – school-level funding should be sufficient, equitable and transparent.

Join our campaign

We are asking school communities to work together to highlight the impact the lack of funding is having now and to call for increased investment in the future.
  • Take to Twitter and Facebook and tell us why more money needs to be invested in Welsh schools using the hashtag #FundWelshSchools.    
  • Attend one of our regional events. 

Cyllido ysgolion Cymru

Mae arweinwyr ysgolion yng Nghymru ar hyn o bryd yn wynebu lefel o ad-drefnu addysg na welwyd ers dros 70 mlynedd. Mae cryn lawer o uchelgais yn y sector addysg yng Nghymru, ac mae llawer o'r polisïau, mewn egwyddor, ar y trywydd cywir. Serch hynny, ni all ysgolion eu gweithredu'n effeithiol heb adnoddau digonol. Mae cyllideb addysg Cymru ar gyfer y flwyddyn academaidd hon wedi crebachu o £1.75 biliwn yn 2016-17 i £1.6 biliwn. Mae hyn, ynghyd â'r cynnydd a welwyd yng ngwariant ysgolion, yn golygu bod angen dybryd ar ysgolion yng Nghymru am fwy o gyllid.

Ond nid yw cyllido ar ei ben ei hun yn ddigon. Mae NAHT Cymru yn galw am ymagweddiad cenedlaethol at ddyrannu arian yn llawn ac yn deg i ysgolion. Ar hyn o bryd, mae yma 22 o awdurdodau lleol gyda 22 gwahanol fformiwla a dim ond ychydig o nodweddion yn gyffredin. Ychwanegwch at hyn yr haen o adnoddau a ddefnyddir bellach gan Gonsortia Lleol, ac mae bron yn amhosib gweld beth sy'n digwydd i gyllido sy'n wreiddiol o San Steffan drwy Lywodraeth Cymru, cyn cyrraedd ysgolion. Mae angen mwy o dryloywedd. 

Mae safiad polisi NAHT Cymru'n eglur - dylai cyllido ar gyfer ysgolion fod yn ddigonol, yn deg ac yn hygyrch. 

Ymunwch â'n hymgyrch

Rydym yn gofyn i gymunedau ysgolion weithio gyda'i gilydd i ddwyn sylw at yr effaith mae diffyg cyllido'n ei gael nawr a galw am gynnydd mewn buddsoddiad yn y dyfodol.

  • Ewch ar Twitter a Facebook a dwedwch wrthym ni pam bod angen buddsoddi mwy o arian mewn ysgolion yng Nghymru, gan ddefnyddio'r hashnod #CyllidoYsgolionCymru
  • Mynychwch un o'n digwyddiadau rhanbarthol