NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

Welsh Government's guidance on operational and learning

corona snip web .png
A message from NAHT Cymru to members in Wales


Yesterday the Welsh Government published its operational and learning guidance to prepare for the reopening of schools on 29 June.

NAHT has always supported a return to education when it is safe. We maintain our position that any decision must be underpinned by scientific and medical advice, and we are assured that the Welsh Government is doing so. The medical and scientific advice is here.   

Bringing back all year groups was not the preferred option of our members, with you favouring a return for specific year groups. But the guidance from the Welsh Government gives you the flexibility to plan a return to school that works for your staff, your pupils and their families. As Kirsty Williams said in her statement on returning to school, she expects a plan that is “phased” and “over time.”   

There are elements of the guidance that we would have wanted more clarity on; in particular, calculating school capacity because we believe this must be based on a school-specific risk assessment.

We would still like to see a school-specific protocol for what to do if someone presents symptoms of covid-19 in school, but until then, we will work with the Welsh Government and local authority employers to ensure robust processes are in place for the protection of everyone.   

We are already taking calls from our members concerned with the ambiguity surrounding those living with people who are shielding, and we are working with members and local authorities to resolve those issues. If you have any specific problems, please continue to get in touch with us.   

What has not been shared with us yet is the Welsh Government’s view of what September will look like. We are urging the Welsh Government to come forward with this information as soon as possible to give you as much time as possible to make your arrangements.Ddoe cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu canllawiau ar weithredu a dysgu er mwyn paratoi ar gyfer ailagor ysgolion ar 29 Mehefin.

Mae NAHT bob amser wedi cefnogi’r egwyddor o ddychwelyd i addysg pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. Rydym yn cadw at ein safbwynt bod yn rhaid i unrhyw benderfyniad fod yn seiliedig ar gyngor gwyddonol a meddygol, ac rydym wedi cael sicrwydd bod Llywodraeth Cymru yn gwneud hynny. Mae'r cyngor meddygol a gwyddonol yma.   

Nid dod â grwpiau pob blwyddyn yn ôl oedd dewis cyntaf ein haelodau, gan eich bod o blaid ailagor ysgolion ar gyfer grwpiau blwyddyn penodol. Ond mae canllawiau gan Lywodraeth Cymru yn rhoi hyblygrwydd i chi gynllunio ailagor eich ysgol mewn ffordd sy'n gweithio i'ch staff, eich disgyblion a'u teuluoedd. Fel y dywedodd Kirsty Williams yn ei datganiad ar ddychwelyd i’r ysgol, mae hi’n disgwyl cynllun gaiff ei weithredu “yn raddol” a “thros amser.”   

Mae yna elfennau o'r canllawiau y byddem ni wedi hoffi cael mwy o eglurder arnynt; yn benodol, cyfrifo faint o le sydd ar gael mewn ysgolion, oherwydd credwn fod yn rhaid i hyn fod yn seiliedig ar asesiad risg unigol ar gyfer pob ysgol.

Byddem yn dal i hoffi gweld protocol unigol ar gyfer pob ysgol o ran beth i'w wneud os bydd rhywun yn dangos symptomau Covid-19 yn yr ysgol, ond tan hynny, byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a chyflogwyr, sef yr awdurdodau lleol, i sicrhau bod prosesau cadarn ar waith ar gyfer amddiffyn pawb.   

Rydym eisoes yn derbyn galwadau gan ein haelodau sy'n bryderus oherwydd yr amwysedd ynghylch y rhai sy'n byw gyda phobl sy'n cysgodi, ac rydym yn gweithio gydag aelodau ac awdurdodau lleol i ddatrys y materion hynny. Os oes gennych chi unrhyw broblemau penodol, mae croeso i chi gysylltu â ni.   

Yr hyn sydd heb gael ei rannu gyda ni eto yw safbwynt Llywodraeth Cymru o ran beth fydd y drefn ar gyfer mis Medi. Rydym yn annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno'r wybodaeth hon cyn gynted â phosibl er mwyn rhoi cymaint o amser â phosibl i chi wneud eich trefniadau.

First published 11 June 2020