NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

Welsh Government publishes decision framework for next phase of education

corona snip web .png
A message from NAHT Cymru to members in Wales


This afternoon, education minister Kirsty Williams published the decision framework for the next phase of education in Wales. 

It was heartening to hear her state unequivocally that she will not set an arbitrary date for a return to school before we have more evidence, more confidence and more control over the virus. 

To make any decision influenced by other factors would be irresponsible and could have a detrimental impact on children, school staff, families and the wider communities. 

The framework includes the key factors we believe the Welsh Government must address before children can return to school, such as the medical and scientific evidence on which decisions are made, the very many practical implications you face (eg how social distancing can be maintained), the expectations on schools and how it will support schools through this process. 

We are working to ensure the Welsh Government hears your genuine concerns. 

The only way to ensure a successful and sustainable return to school is to have the support of the profession. 

Without it, public confidence in any plan will crumble. 

The Welsh Government is listening to us, but that does not mean we will challenge them any less or weaken our resolve to put your views, your concerns and your ideas front and centre. 

It means we have an approach that is respected and working. 

Talks continue next week with the Welsh Government on this framework, and we will continue to update you. 

Thank you for your continued support of NAHT and for everything you're doing during the national emergency.Y prynhawn yma, cyhoeddodd y gweinidog addysg Kirsty Williams y fframwaith penderfyniadau ar gyfer cam nesaf addysg yng Nghymru. 

Roedd yn galonogol ei chlywed yn cyhoeddi’n ddigamsyniol na fydd yn gosod dyddiad mympwyol ar gyfer dychwelyd i'r ysgol cyn bod gennym ni fwy o dystiolaeth, mwy o hyder a mwy o reolaeth dros y feirws. 

Byddai gwneud unrhyw benderfyniad wedi’i ddylanwadu gan ffactorau eraill yn anghyfrifol, a gallai gael effaith niweidiol ar blant, staff ysgolion, teuluoedd a chymunedau’n ehangach. 

Mae'r fframwaith yn cynnwys y ffactorau allweddol y credwn y mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â hwy cyn y gall plant ddychwelyd i'r ysgol, megis y dystiolaeth feddygol a gwyddonol sy'n sail i benderfyniadau. Hefyd  y nifer fawr o oblygiadau ymarferol rydych chi'n eu hwynebu (e.e. sut y gellir cynnal pellter cymdeithasol), y disgwyliadau a osodir ar ysgolion a sut y bydd Llywodraeth Cymru’n cynnig cymorth i ysgolion yn ystod y broses hon. 

Rydym yn gweithio i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn clywed eich pryderon didwyll. 

Yr unig ffordd i sicrhau ein bod yn gallu dychwelyd i’r ysgol yn llwyddiannus, a bod hynny’n gynaliadwy, yw drwy sicrhau cefnogaeth y proffesiwn. 

Heb hyn, ni fydd gan y cyhoedd hyder mewn unrhyw gynllun. 

Mae Llywodraeth Cymru yn gwrando arnom, ond nid yw hynny'n golygu y byddwn yn rhoi'r gorau i’w herio, a byddwn yr un mor benderfynol o fynegi eich barn, eich pryderon a'ch syniadau. 

Mae’n golygu bod ein hagwedd at hyn yn cael ei pharchu ac mae’n gweithio. 

Bydd y trafodaethau’n parhau'r wythnos nesaf gyda Llywodraeth Cymru ynghylch y fframwaith hwn, a byddwn yn parhau i'ch darparu â’r wybodaeth ddiweddaraf. 

Diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus i NAHT ac am bopeth rydych chi'n ei wneud yn ystod yr argyfwng cenedlaethol.

First published 15 May 2020