NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

NAHT Cymru newsletter (June 2019)

Leadership website.jpg

Dear Colleague,

In recent months and over the coming weeks, we are undertaking some significant changes at NAHT Cymru.

Our staffing structure, our telephone response and our two-way communication methods are all undergoing improvements and we’d like to update you with our progress.

Introducing your NAHT Cymru staff team:

Organising and Casework Support Officer (OCSO) – Laura Doel

Starts 19th June 2019, based in our Cardiff Office

The OCSO role replaces our previous Specialist Assistant role.

The OCSO role is wide ranging and includes:

 • supporting, advising and representing members in employment related cases such as parental complaints, grievances and disciplinary matters.
 • supporting members, through the development of professional learning opportunities
 • supporting training and development of branches.

Regional Officer (RO), in-post, based in South Wales – Dominic Kingsmill-Stoker - (3 days per week)

Regional Officer (RO), starts 19th June 2019, based in North Wales – Malachy Edwards - (3 days per week)

The 2 RO roles (totalling 6 days per week) replace our previous 1 RO role (total 5 days per week) which individually sought to cover the whole of Wales.

The RO roles are wide ranging and include:

 • advising and assisting members with problems they face at work in carrying out their professional duties, in particular, when they are the focus of serious matters that may affect their continued employment.
 • advising and supporting members through suspension and/or investigation into their activities/conduct and take steps to establish effective communication with employers on behalf of individual members to attempt to resolve problems at an early stage.
 • supporting training and development of branches

 

Director, in post – Rob Williams

Based in Cardiff

The Director role is wide ranging and includes:

 • in consultation with NAHT Executive, NAHT Cymru Executive and members, establishing clear policy positions;
 • co-ordinating responses to priority, relevant educational policy and inquiries as appropriate;
 • leading political lobbying on educational matters, as appropriate.
 • taking responsibility for negotiations in respect of curriculum, assessment, general educational issues and collective issues for members such as pay and conditions.

 

Advice and support

The most effective NAHT Cymru branches have clear lines of communication via their elected officials. All members' first port of call for advice and support should normally be their Branch Secretary (or another nominated local official such as Branch President).

Branch Secretaries are the most effective links between you as members and our NAHT Cymru Executive / NAHT Cymru staff.

Branch Secretaries should try to attend every NAHT Cymru Executive Committee meeting (PGC - Pwyllgor Gwaith Cymru) to supply essential information from your branch into NAHT Cymru, as well as to receive crucial information from the committee to feed back to you via the branch. 

The NAHT Cymru Executive and NAHT Cymru staff – OCSO, ROs and Director – rely on an effective line of communication from your branches, via the Branch Secretaries, in order to anticipate issues, provide best support and understand what is affecting you and your schools. Without this effective dialogue, it is impossible for NAHT Cymru to provide you with the most effective support and advice, particularly during member representation. This can only take place with an effective, communicative and functioning branch.

 

Contacting NAHT

In order to ensure that members in Wales are able to receive the best NAHT advice and support from the most appropriate person, as soon as possible, a new system is in place.

Members should dial in to 029 2048 4546, select the appropriate option via the numerical menu and be directed, or booked in, to speak to the right member of staff as soon as possible.

Members can also email into cymru@naht.org.uk with relevant information, general and specific queries and also be directed to the right member of NAHT staff, for a call-back if required (please include contact details if a response is required).

For example, general advice related to pensions and / or employment law can often be provided by our team at Haywards Heath as neither matter is currently devolved to Welsh Government.

Advice related to areas affected by regulations or legislation specific to Wales can be provided by our Wales-based team.

Even when members require representation from our Wales-based staff (including in the Welsh language), this can still be booked in and organised via the 029 2048 4546 telephone number, through staff at Haywards Heath and / or the cymru@naht.org.uk email.

NAHT Cymru looks forward to continuing working with, and in support of, you, for the good of all school leaders, teachers and support staff in order to maximise our impact upon the lives and futures of all children and young people.

Many thanks

Rob Williams

NAHT – Director Cymru


Annwyl Gydweithiwr,

Yn ystod y misoedd diwethaf a thros yr wythnosau nesaf, rydym yn gwneud rhai newidiadau sylweddol yn NAHT Cymru.

Mae ein strwythur staffio, ein hymateb dros y ffôn a'n dulliau cyfathrebu dwyffordd i gyd yn cael eu gwella, a hoffem eich darparu â’r wybodaeth ddiweddaraf am ein cynnydd.


Cyflwyno eich tîm staff NAHT Cymru:

Swyddog Trefnu a Chymorth â Gwaith Achos (OCSO) - Laura Doel

Mae’n dechrau 19eg Mehefin 2019, yn ein swyddfa yng Nghaerdydd

Mae rôl yr OCSO yn disodli rôl ein Cynorthwyydd Arbenigol gynt.

Mae rôl yr OCSO yn eang ac mae’n cynnwys:

 • cynnig cymorth, cynghori a chynrychioli aelodau mewn achosion sy'n gysylltiedig â chyflogaeth megis cwynion gan rieni, cwynion cyffredinol a materion disgyblu.
 • rhoi cymorth i aelodau, drwy ddatblygu cyfleoedd dysgu proffesiynol
 • cynorthwyo â hyfforddi a datblygu canghennau.

 

Swyddog Rhanbarthol (SRh), eisoes yn y swydd, wedi'i leoli yn Ne Cymru - Dominic Kingsmill-Stoker - (3 diwrnod yr wythnos)

Swyddog Rhanbarthol (SRh), yn dechrau 19eg Mehefin 2019, wedi'i leoli yng Ngogledd Cymru - Malachy Edwards - (3 diwrnod yr wythnos)

 

Mae'r 2 rôl SRh (cyfanswm o 6 diwrnod yr wythnos) yn disodli rôl flaenorol 1 SRh (cyfanswm o 5 diwrnod yr wythnos) a oedd yn ceisio cwmpasu Cymru gyfan ar ei ben ei hun.

Mae rôl y SRh yn un eang ac mae’n cynnwys:

 • cynghori a chynorthwyo aelodau â phroblemau y maent yn eu hwynebu wrth gyflawni eu dyletswyddau proffesiynol, yn enwedig pan fyddant yn destun achos difrifol a allai effeithio ar barhau â’u gyrfa.
 • cynghori a chefnogi aelodau drwy atal a/neu ymchwilio i'w gweithgareddau/ymddygiad a chymryd camau i sefydlu cyfathrebu effeithiol gyda chyflogwyr ar ran aelodau unigol er mwyn ceisio datrys problemau yn gynnar.
 • cynorthwyo â hyfforddi a datblygu canghennau

 

Cyfarwyddwr, eisoes yn y swydd - Rob Williams

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd

Mae rôl y Cyfarwyddwr yn eang ac mae’n cynnwys:

 • Sefydlu safbwyntiau polisi clir, mewn ymgynghoriad â Phwyllgor Gwaith NAHT, Pwyllgor Gwaith ac aelodau NAHT Cymru;
 • cydlynu ymatebion i bolisi ac ymchwiliadau addysgol perthnasol ar sail blaenoriaeth, fel sy'n briodol;
 • arwain gwaith lobïo gwleidyddol ar faterion addysgol, fel sy’n briodol.
 • cymryd cyfrifoldeb am drafodaethau ynghylch y cwricwlwm, asesu, materion addysgol cyffredinol a materion sy’n berthnasol i’r holl aelodau, fel cyflog ac amodau gwaith.

 

Cyngor a chymorth

Mae canghennau mwyaf effeithiol NAHT Cymru yn meddu ar linellau cyfathrebu clir drwy eu swyddogion etholedig. Pwynt cyswllt cyntaf pob aelod sy’n ceisio cyngor a chymorth fel arfer fydd Ysgrifennydd y Gangen (neu swyddog lleol enwebedig arall fel Llywydd y Gangen). 

Ysgrifennydd y Gangen yw'r cyswllt mwyaf effeithiol rhyngoch chi fel aelodau a Phwyllgor Gwaith NAHT Cymru / staff NAHT Cymru.

Dylai Ysgrifennydd y Gangen geisio mynychu pob cyfarfod o Bwyllgor Gwaith NAHT Cymru (PGC - Pwyllgor Gwaith Cymru) i ddarparu NAHT Cymru â gwybodaeth hanfodol o'ch cangen, yn ogystal â derbyn gwybodaeth hanfodol gan y pwyllgor er mwyn rhoi adborth i chi drwy'r gangen. 

Mae Pwyllgor Gwaith NAHT Cymru a staff NAHT Cymru - OCSO, Swyddogion Rhanbarthol a’r Cyfarwyddwr - yn dibynnu ar linell gyfathrebu effeithiol o’ch canghennau, drwy Ysgrifennydd y Gangen, er mwyn gallu rhagweld materion, darparu'r gefnogaeth orau a deall yr hyn sy'n effeithio arnoch chi a'ch ysgolion. Heb y ddeialog effeithiol hon, mae'n amhosibl i NAHT Cymru roi'r cymorth a'r cyngor mwyaf effeithiol i chi, yn enwedig wrth gynrychioli aelodau. Dim ond gyda changen effeithiol, weithredol ac sy’n fodlon cyfathrebu y gall hyn ddigwydd.

 

Cysylltu â NAHT

Er mwyn sicrhau y gall aelodau yng Nghymru gael y cyngor a’r cymorth gorau gan NAHT, a hynny gan y person mwyaf priodol, gynted â phosibl, mae system newydd ar waith.

Dylai aelodau ffonio 029 2048 4546, dewis yr opsiwn priodol o'r ddewislen a chael eu cyfarwyddo at yr aelod staff cywir, neu drefnu siarad â rhywun gynted â phosib.

Gall aelodau hefyd e-bostio cymru@naht.org.uk gyda gwybodaeth berthnasol, ymholiadau cyffredinol a phenodol hefyd er mwyn cael eu cyfeirio at yr aelod cywir o staff NAHT, ar gyfer galwad yn ôl os oes angen (dylech gynnwys manylion cyswllt os oes angen ymateb).

Er enghraifft, yn aml gall ein tîm yn Haywards Heath ddarparu cyngor cyffredinol sy'n ymwneud â phensiynau a / neu gyfraith cyflogaeth, gan nad yw'r naill fater na'r llall wedi'i ddatganoli i Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd.

Gall ein tîm yng Nghymru ddarparu cyngor yn ymwneud â meysydd yr effeithir arnynt gan reoliadau neu ddeddfwriaeth sy'n benodol i Gymru.

Hyd yn oed pan fo aelodau angen cynrychiolaeth gan ein staff yng Nghymru (gan gynnwys yn yr iaith Gymraeg), mae’n dal i fod yn bosib trefnu hyn drwy ffonio 029 2048 4546, drwy'r staff yn Haywards Heath a / neu drwy e-bostio cymru@naht.org.uk.

Mae NAHT Cymru yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda chi, ac i’ch cefnogi chi, er lles holl arweinwyr ysgolion, athrawon a staff ategol, er mwyn gwneud y gorau o'n heffaith ar fywydau a dyfodol pob plentyn a pherson ifanc.

Diolch yn fawr

Rob Williams

Cyfarwyddwr NAHT Cymru

First published 12 June 2019