NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

Teachers in Wales to be tested for covid-19

corona snip web .png

A message from NAHT Cymru to members in Wales

Last night, Welsh Government announced that teachers are to be tested for covid-19.

The announcement states that teachers are among a wider key worker group that is going to be able to book tests online from next week.

Teachers will be able to log on to the Welsh Government’s testing portal and opt to either attend a drive-in testing facility or have a testing kit sent to their homes.

Since the beginning of the outbreak, we have lobbied Welsh Government to include the profession in its testing plans.

School staff have answered the national call to serve during the pandemic and have done so with the worry of what that will mean for their own health and well-being.

We believe this announcement signals some real recognition of what you are doing every day in communities throughout Wales.

This announcement however does not change NAHT’s view on schools reopening.  

You will have seen a lot of speculation in the press in recent days around reopening of schools.  

Education Minister Kirsty Williams has been clear on this, and in her press conference last weekend she stated that she did not anticipate schools reopening before September, but all decisions would be made on the basis of scientific and medical evidence.  

The minister was also clear that a return to school would not simply be an immediate and complete return to normality and that it would be phased and planned out.

NAHT echoes the Minister’s view regarding reopening, and it is irresponsible of any organisation to suggest anything other than reopening when the experts say it is safe to do so.

We do not believe it is helpful to speculate. In fact, it does nothing but add stress and anxiety to staff, parents and pupils alike.

We continue to work with Welsh Government on their plans to begin to look at reopening schools and will ensure that school leaders continue to be at the heart of those discussions.

Reopening of schools

Over the coming days Welsh Government will publish details of its plan to begin the process of how Wales can work towards reopening schools.  

It is understood the details will include information on a response team made up of individuals from the education sector to develop a framework to make decisions around the opening, supported by appropriate evidence.

NAHT is writing to the Minister asking that we form part of the team looking at developing the response.

We believe that the profession has the skills and knowledge to identify the appropriate steps to begin looking at a return to school, and that this knowledge is vital in setting out realistic parameters within which to work.

Without the buy-in of school leadership, any plans risk jeopardising the success of returning to school, and could result in a framework that is not fit for purpose.

We will keep you posted on developments around this issue.

Continuity of Leaning guidance published

Welsh Government has published its first round of guidance documents to accompany its Continuity of Learning plan to support home learning of pupils during the covid-19 outbreak.

As we said to you earlier this week, we have been involved in discussions around this plan.  From the outset, we stressed our concerns that any guidance needed to be led by the profession, the people on the ground who know and understand what works best for their learners.

We have concerns around what is achievable and sustainable and concerns around the availability of staff as they juggle home working, childcare responsibilities and working in the hubs.

We need to be clear that statutory education has been suspended, therefore any plan to support the home learning of children must not hold teachers and parents to unrealistic levels of accountability.

Welsh Government has been keen to emphasise that this guidance is meant to support existing practices in place and not replace the systems set up in schools that are specific to their pupils and are working.

We will not allow this guidance to be used to put any additional pressure on a profession that is working tirelessly to support children and parents alike. There has to be some recognition that online learning has its limitations and the practical issues around connectivity and access to technology needs to be taken into account.

Our position remains that the health and well-being of our members is paramount and all parties need to work together to support home learning and not undermine the fantastic work you are doing in the most challenging of circumstances.

 
Neithiwr fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod athrawon i gael profion am Covid-19.

Mae'r cyhoeddiad yn nodi bod athrawon ymhlith grŵp gweithwyr allweddol ehangach a fydd yn gallu archebu profion ar-lein o'r wythnos nesaf ymlaen.

Bydd athrawon yn gallu mewngofnodi i borth profi Llywodraeth Cymru a dewis naill ai mynychu cyfleuster profi gyrru-i-mewn neu gael pecyn profi wedi’i anfon i'w cartrefi.

Ers dechrau'r achosion, rydym wedi lobïo Llywodraeth Cymru i gynnwys y proffesiwn yn eu cynlluniau ar gyfer profion.

Mae staff ysgolion wedi ateb yr alwad genedlaethol i wasanaethu yn ystod y pandemig ac wedi gwneud hynny gyda phryder ynghylch beth fydd hynny'n ei olygu i'w hiechyd a'u llesiant.

Credwn fod y cyhoeddiad hwn yn arwydd o gydnabyddiaeth wirioneddol o'r hyn rydych chi'n ei wneud bob dydd mewn cymunedau ledled Cymru.

Fodd bynnag, nid yw'r cyhoeddiad hwn yn newid safbwynt NAHT ar ysgolion yn ailagor.  Byddwch wedi gweld llawer o ddyfalu yn y wasg yn ystod y dyddiau diwethaf o amgylch ailagor ysgolion.  

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi bod yn glir ynglŷn â hyn ac yn ei chynhadledd i’r wasg y penwythnos diwethaf dywedodd nad oedd hi’n rhagweld y byddai ysgolion yn ailagor cyn mis Medi, ond y byddai pob penderfyniad yn cael ei wneud ar sail tystiolaeth wyddonol a meddygol.  

Roedd y gweinidog hefyd yn glir na fyddai dychwelyd i'r ysgol yn golygu mynd yn ôl i normalrwydd ar unwaith, ac y byddai hyn yn cael ei wneud gam ar y tro, gan ddilyn cynllun penodol.

Mae NAHT yn ategu barn y Gweinidog ynghylch ailagor, ac mae'n anghyfrifol i unrhyw sefydliad awgrymu unrhyw beth heblaw ailagor pan fydd yr arbenigwyr yn dweud ei bod yn ddiogel gwneud hynny.

Nid ydym yn credu bod unrhyw werth i ddyfalu; mewn gwirionedd nid yw'n gwneud dim ond cynyddu straen a phryder ymysg staff, rhieni a disgyblion fel ei gilydd.

Rydym yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru ar eu cynlluniau i ddechrau ystyried ailagor ysgolion, a byddwn yn sicrhau bod arweinwyr ysgolion yn parhau i chwarae rhan allweddol yn y trafodaethau hynny.

Ailagor ysgolion

Dros y dyddiau nesaf bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi manylion am eu cynllun i ddechrau'r broses o sut y gall Cymru weithio tuag at ailagor ysgolion.  

Deallir y bydd y manylion yn cynnwys gwybodaeth am dîm ymateb sy'n cynnwys unigolion o'r sector addysg i ddatblygu fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch agor ysgolion, a hynny ar sail tystiolaeth briodol.

Mae NAHT yn ysgrifennu at y Gweinidog i yn gofyn am fod yn rhan o'r tîm sy'n edrych ar ddatblygu'r ymateb.

Credwn fod gan y proffesiwn y sgiliau a'r wybodaeth i ddynodi'r camau priodol ar gyfer dechrau ystyried dychwelyd i'r ysgol, a bod y wybodaeth hon yn hanfodol wrth nodi paramedrau realistig i weithio o fewn iddynt.

Heb fod arweinwyr ysgolion yn rhan o hyn, mae risg y bydd unrhyw gynlluniau’n peryglu llwyddiant dychwelyd i'r ysgol, a gallai arwain at fframwaith nad yw'n addas at y diben.

Byddwn yn eich darparu â’r datblygiadau diweddaraf sy'n ymwneud â'r mater hwn.

Cyhoeddi canllawiau Parhad Dysgu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu cyfres gyntaf o ganllawiau i gyd-fynd â’u cynllun Parhad Dysgu, â’r nod o gynorthwyo dysgu disgyblion gartref yn ystod yr achosion o covid-19.

Fel y dywedon ni wrthych yn gynharach yr wythnos hon, rydym wedi bod yn rhan o drafodaethau ynghylch y cynllun hwn.  O'r cychwyn cyntaf, rydym wedi pwysleisio ein pryderon bod angen i unrhyw ganllawiau gael eu harwain gan y proffesiwn, sef y bobl ar lawr gwlad sy'n gwybod ac yn deall beth sy'n gweithio orau i'w dysgwyr.

Mae gennym bryderon ynghylch yr hyn y gellir ei gyflawni a beth sy'n gynaliadwy, yn ogystal â phryderon ynghylch argaeledd staff wrth iddynt geisio cydbwyso gweithio gartref, cyfrifoldebau gofal plant a gweithio yn yr hybiau.

Rhaid i ni fod yn glir bod addysg statudol wedi'i hatal am y tro, felly rhaid i unrhyw gynllun ar gyfer cynorthwyo dysgu plant yn y cartref beidio â gosod lefelau afrealistig o atebolrwydd ar athrawon a rhieni.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn awyddus i bwysleisio mai diben y canllawiau hyn yw cynorthwyo arferion sydd eisoes ar waith, yn hytrach na gweithredu yn lle'r systemau sydd wedi’u sefydlu mewn ysgolion sy'n benodol i'w disgyblion ac sy'n gweithio. Ni fyddwn yn caniatáu i'r canllawiau hyn gael eu defnyddio i osod unrhyw bwysau ychwanegol ar broffesiwn sy'n gweithio'n ddiflino i gynnig cymorth i blant a rhieni fel ei gilydd. Rhaid cydnabod bod cyfyngiadau’n perthyn i ddysgu ar-lein, ac mae angen ystyried y materion ymarferol sy'n ymwneud â chysylltedd a mynediad at dechnoleg.

Ein safbwynt ni o hyd yw mai iechyd a llesiant ein haelodau sydd bwysicaf, ac mae angen i bawb weithio gyda'i gilydd i gynorthwyo dysgu gartref a pheidio â thanseilio'r gwaith gwych rydych chi'n ei wneud yn yr amgylchiadau mwyaf heriol.

First published 24 April 2020