NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

Pioneering Schools

 

It is pleasing to note so many NAHT Cymru members are involved in the Pioneer Schools undertaking the development of a number of work streams related to ‘Successful Futures’. Professor Donaldson himself, acknowledges that the success of the aspirational plans will rest significantly upon School Leaders in Wales.

NAHT Cymru is represented on the Strategic Stakeholders Group overseeing the work in partnership with Welsh Government. It is critical, therefore, that the Director of Policy, Rob Williams, is equipped with up to date information from NAHT Cymru members concerning the perception and experiences of this developmental work within our schools. It is equally important that NAHT Cymru represents the views and concerns of all schools, pioneer or non-pioneer, as without the involvement of every school, the hoped for system-wide changes will be increasingly difficult.

The Director of Policy will make requests for information directly to schools and the wider membership, however, if you have any observations, concerns or suggestions, please contact him directly – rob.williams@naht.org.uk

Ysgolion Arloesi

Mae’n bleser nodi bod cymaint o aelodau NAHT Cymru yn cymryd rhan yn yr Ysgolion Arloesi yn ymwneud â datblygu nifer o ffrydiau gwaith sy’n gysylltiedig â ‘Dyfodol Llwyddiannus’. Mae’r Athro Donaldson ei hun yn cydnabod y bydd llwyddiant y cynlluniau uchelgeisiol yn dibynnu’n helaeth ar Arweinwyr Ysgolion yng Nghymru.

Cynrychiolir NAHT Cymru ar y Grŵp Rhanddeiliaid Strategol sy’n goruchwylio’r gwaith mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Mae’n hanfodol, felly, fod y Cyfarwyddwr Polisi, Rob Williams, yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf gan aelodau NAHT Cymru ynghylch canfyddiadau a phrofiadau’r gwaith datblygu hwn o fewn ein hysgolion. Mae hi’r un mor bwysig fod NAHT Cymru’n cynrychioli barn a phryderon pob ysgol, boed nhw’n rhai arloesi neu beidio, gan y bydd y newidiadau y gobeithir amdanynt drwy’r system yn gynyddol anodd oni bai bod pob ysgol yn cymryd rhan.

Bydd y Cyfarwyddwr Polisi’n gwneud ceisiadau am wybodaeth yn uniongyrchol i ysgolion a’r aelodaeth ehangach, fodd bynnag, os oes gennych unrhyw sylwadau, pryderon neu awgrymiadau, cysylltwch ag ef yn uniongyrchol – rob.williams@naht.org.uk

First published 14 December 2015