NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

Our work to support members during the covid-19 pandemic

corona snip web .png
A message from NAHT Cymru  to members in Wales

We write to update you on our work to support members during the covid-19 pandemic. 

Over the last week, conversations have continued with the Welsh Government on all aspects of a return to the next phase of schooling. As you know, education minister Kirsty Williams published her framework last week on the key considerations that must be explored before any plans are made. 

We are still raising your concerns relating to safety, as well as the practical issues that will result from reintroducing pupils and staff back into schools.   

Many of you have contacted us regarding the summer holidays as local authorities begin to put plans in place to extend the current childcare provision into what would be the school holidays. 

We want to assure you that we are urging the Welsh Government to work with local authorities to provide that provision and ensure school staff members also get the break you all so desperately need.   

When hubs were first established here, it was never the intention that school staff would solely provide the childcare, but in many areas, that has been the case.   

We have had some success with specific local authorities, like Merthyr Tydfil and Newport who stepped in during the Easter break to support school staff.   

That needs to be replicated across Wales to ensure the profession has a chance to recharge and prepare for the new ‘normal’. 

We anticipate there may be some guidance published by the Welsh Government next week on a return to school, but we have not been informed that the guidance will include the return to school dates. The guidance relates to how local authorities and schools can begin to plan for a return. We will update you further in due course. 

We would also like to remind members that NAHT updates its Q&A section daily on advice relating to the pandemic, which you can find here. Any issues that are not covered, please continue to contact us. 

As lockdown restrictions continue in Wales and confusion over schooling in England hits the headlines, we know a great many of you feel anxious about what lies ahead. We want to assure you that we are doing everything we can to support you, represent you and make sure your voices are heard. 


Rydym yn ysgrifennu i'ch diweddaru ar ein gwaith i gynnig cymorth i’n haelodau yn ystod y pandemig covid-19. 

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae sgyrsiau wedi parhau gyda Llywodraeth Cymru am bob agwedd o’r cam nesaf ar gyfer dychwelyd i’r ysgol. Fel y gwyddoch, cyhoeddodd y gweinidog addysg Kirsty Williams ei fframwaith yr wythnos ddiwethaf ar gyfer yr elfennau allweddol y mae'n rhaid eu hystyried cyn i unrhyw gynlluniau gael eu gwneud. 

Rydym yn dal i godi eich pryderon ynghylch diogelwch, yn ogystal â'r materion ymarferol a fydd yn deillio o adael disgyblion a staff yn ôl i ysgolion.   

Mae llawer ohonoch wedi cysylltu â ni ynglŷn â gwyliau'r haf wrth i awdurdodau lleol ddechrau rhoi cynlluniau ar waith i ymestyn y ddarpariaeth gofal plant gyfredol i'r hyn a fyddai yn wyliau'r ysgol. 

Rydym am eich sicrhau ein bod yn annog Llywodraeth Cymru i weithio gydag awdurdodau lleol i roi’r ddarpariaeth honno ar waith a sicrhau bod aelodau staff ysgolion hefyd yn cael y seibiant sydd ei angen mor daer arnoch chi i gyd.  

Pan sefydlwyd hybiau yma gyntaf, nid oedd yn fwriad mai staff ysgolion yn unig fyddai’n darparu'r gofal plant, ond mewn sawl ardal, dyna fu’r achos.   

Rydym wedi cael rhywfaint o lwyddiant gydag awdurdodau lleol penodol, fel Merthyr Tudful a Chasnewydd a gamodd i mewn yn ystod gwyliau'r Pasg i roi cymorth i staff ysgolion.   

Mae angen i hynny ddigwydd ledled Cymru er mwyn sicrhau bod y proffesiwn yn cael cyfle i gael hoe a pharatoi ar gyfer yr 'normal' newydd.   

Rydym yn rhagweld y caiff rhai canllawiau eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru’r wythnos nesaf ar ddychwelyd i'r ysgol, ond nid ydym wedi cael ar ddeall y bydd y canllawiau'n cynnwys y dyddiadau ar gyfer dychwelyd i'r ysgol. Mae'r canllawiau'n ymwneud â sut y gall awdurdodau lleol ac ysgolion ddechrau cynllunio ar gyfer dychwelyd. Byddwn yn eich darparu â’r wybodaeth ddiweddaraf maes o law. 

Hoffem hefyd atgoffa aelodau bod NAHT yn diweddaru ei adran Cwestiwn ac Ateb yn ddyddiol ynghylch cynghorion sy'n ymwneud â'r pandemig, a gallwch chi ddod o hyd i’r wybodaeth honno yma. Os oes yna unrhyw faterion nad ydyn ni wedi ymdrin â nhw, daliwch ati i gysylltu â ni. 

Wrth i gyfyngiadau ‘aros gartref’ barhau yng Nghymru a dryswch ynghylch addysg yn Lloegr yn llenwi’r penawdau, rydyn ni'n gwybod bod llawer iawn ohonoch chi'n teimlo'n bryderus am yr hyn sydd o'n blaenau. Rydym am eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gynnig cymorth i chi, eich cynrychioli a sicrhau bod eich lleisiau'n cael eu clywed.

First published 22 May 2020