NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

No change for schools in Wales on 1 June

corona snip web .png

A message from NAHT Cymru to members in Wales

As we are sure many of you have seen, there was significant confusion here in Wales last week relating to when children are to return to school. 

The first minister Mark Drakeford mentioning June in an interview on BBC’s Andrew Marr Show led to a barrage of emails and calls to the Wales team, with members asking for clarification. 

We have spoken to the Welsh Government since the weekend, and this afternoon the education minister Kirsty Williams AM released a statement that confirms the situation for schools in Wales will not change on 1 June. 

The minister referred to the speculation that the UK government may make an announcement on Sunday regarding schools in England.  

She has given her guarantee that the Welsh Government will give everyone time to plan for the next phase, so any announcement about schools reopening will be made well in advance of an opening date. 

NAHT Cymru has lobbied the Welsh Government to ensure it is involved in that decision-making process.  

We have been clear with the minister that any plan must have the profession at the centre of its thinking. She has responded by inviting the unions to join the groups of school leaders and middle-tier representatives she has established to help her make a decision. 

Next week, the minister will publish a working document and template on how the key education stakeholder, including the trade unions, will make those decisions. 

We will update you further on our progress in these discussions.Fel y bydd llawer ohonoch wedi gweld, roedd dryswch sylweddol yma yng Nghymru’r wythnos ddiwethaf ynghylch pryd y bydd plant yn dychwelyd i'r ysgol. 

Ar ôl i brif weinidog Cymru, Mark Drakeford, grybwyll Mehefin mewn cyfweliad ar raglen Andrew Marr ar y BBC, derbyniwyd llu o negeseuon e-bost a galwadau gan dîm Cymru, gyda’r aelodau’n gofyn am eglurhad. 

Rydym wedi siarad â Llywodraeth Cymru ers y penwythnos, a’r prynhawn yma cyhoeddodd y gweinidog addysg Kirsty Williams AC ddatganiad sy’n cadarnhau na fydd y sefyllfa ar gyfer ysgolion yng Nghymru yn newid ar 1af Mehefin. 

Cyfeiriodd y gweinidog at y dyfalu y gallai llywodraeth y DU wneud cyhoeddiad ddydd Sul ynglŷn ag ysgolion yn Lloegr. 

Mae hi wedi rhoi sicrwydd i ni y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi amser i bawb gynllunio ar gyfer y cam nesaf, felly bydd unrhyw gyhoeddiad am ysgolion yn ailagor yn cael ei wneud mewn da bryd cyn unrhyw ddyddiad agor. 

Mae NAHT Cymru wedi lobïo Llywodraeth Cymru i sicrhau ein bod ni’n rhan o'r broses benderfynu honno. 

Rydym wedi bod yn glir gyda'r gweinidog bod yn rhaid i unrhyw gynllun gael y proffesiwn wrth galon unrhyw benderfyniad. Mae hi wedi ymateb drwy wahodd yr undebau i ymuno â'r grwpiau o arweinwyr ysgolion a chynrychiolwyr haen-ganol y mae hi wedi'u sefydlu i'w helpu i wneud penderfyniad. 

Yr wythnos nesaf, bydd y gweinidog yn cyhoeddi dogfen weithredol a thempled ar sut y bydd y rhanddeiliaid addysg allweddol, gan gynnwys yr undebau llafur, yn gwneud y penderfyniadau hynny. 

Byddwn yn eich darparu â’r wybodaeth ddiweddaraf yngylch unrhyw gynnydd a wnaed yn y trafodaethau hyn.


First published 07 May 2020