NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

NAHT Cymru newsletter – March/ Cylchlythyr NAHT Cymru - Mawrth

Envelope website.jpg

Welcome to the March edition of our monthly newsletter for NAHT members in Wales.

In this month’s newsletter, we have advice for school leaders on the coronavirus and discharging your overall health and safety responsibilities, as well as a link to the latest statement from Public Health Wales. Clearly, this is a situation that is developing on a day-by-day basis and NAHT has it under constant review.

Our best advice to you is to stay on top of the official health advice and information from the government and act accordingly.

Also in this newsletter, you’ll find a new advice resource on managing social media in schools effectively as well as guidance on preventing homophobic, biphobic and transphobic bullying.

We also have an update on our petition to the Welsh government as part of our #FundWelshSchools campaign and the latest development on pay and the eagerly-anticipated funding review.

Best wishes

NAHT Cymru team

News 

Letter to the first minister and education minister on 2020/21 budget concerns

NAHT Cymru has submitted a petition to the Welsh government, calling for ministers to rethink the 2020/21 education budget. 

The petition, which was sent in the form of a letter containing more than 700 signatures, was handed into first minister Mark Drakeford and education minister Kirsty Williams on Monday 2 March. 

The letter calls for action now on addressing the years of crippling austerity which has left our schools drastically under-funded. We will update you on the response to this latest move by our union as part of our #FundWelshSchools campaign.

Education funding review

Education minister Kirsty Williams announced there was going to be a review to look at the cost of educating a child in Wales in October 2019.

As a result of that announcement, the minister appointed Luke Sibieta from the Institute of Fiscal Studies to carry out this work. 

Trade unions had the opportunity to meet with Mr Sibieta at a Welsh Government Trade Union Partnership forum meeting in January where the unions stressed their concerns that the review provides the much-needed information on funding on which to base reform. 

Since then NAHT Cymru, along with fellow education unions, has written to the minister asking for clarification on the remit of the review to avoid a simple audit of the current situation when it is published in the summer term. 

NAHT Cymru will continue to work with Welsh government officials on this issue to ensure our concerns are addressed.

NAHT Cymru is set to make its mark at Wales Congress 2020

NAHT Cymru will join affiliated unions at the Wales Trade Union Congress in Llandudno in May. 

The three-day event will see our union set out its campaign agenda to the trade union movement and use the opportunity to further advance our members’ interest on a national scale. 

NAHT Cymru is hosting a fringe event on the first day where we will be discussing equality and diversity and the relationship and sexuality element within the new curriculum.

Pay and conditions

NAHT Cymru is preparing its submission to the Independent Welsh Pay Review Body on school teachers' pay and conditions.

The exact details have yet to be published along with the guidance for written submissions but we will update members when the information is available.

An email will be sent to all members for their views on specific areas of pay and conditions in order to help us shape our response.

Advice

Updated coronavirus guidance for school leaders

Schools and school leaders must play their part in tackling this widely-publicised public health issue. Our new guide provides you with information and advice to discharge your overall health and safety responsibilities.

You may also use it and the associated information sources included as your narrative to keep parents and carers informed of the steps you are taking to keep children safe, in so far as is reasonably practicable.

Download the advice here »

Read the latest statement on the Public Health Wales response to the COVID-18 outbreak  »

 

New guidance on identifying and preventing homophobic, biphobic and transphobic bullying

We have produced some guidance aimed at identifying and preventing homophobic, biphobic and transphobic bullying in schools – read this alongside our existing guidance on LGBT+ inclusion in schools.

Both advice pieces relate to making the school a safe and happy place for pupils.

However, this issue is just as important for those in the school’s workforce. And for that reason, we recently teamed up with The Key to create a model policy on dignity at work for you to adapt for your workplace. It covers the relevant legislation and examples of unacceptable behaviour.

See what practical steps your school can take to identify and prevent this type of bullying»

Get your copy of our existing guidance on LGBT+ inclusion in schools»

Start using our model policy for school leaders on dignity at work»

 

An essential guide to social media and mobile phones in schools

This resource offers steps you can take to manage social media in school effectively, including setting up an online safety policy.

A practical approach and framework for online safety can empower a school to educate and protect its community in its use of technology. It is always best to start with a policy that’s part of a school’s portfolio of safeguarding policies overseen by the school’s designated safeguarding lead and senior leadership team.

The guidance also includes practical steps on how to deal with malicious online activity.

Download your essential guide to social media and mobile phones in schools »Cylchlythyr NAHT Cymru - Mawrth 

Croeso i rifyn mis Mawrth o'n cylchlythyr misol ar gyfer aelodau NAHT yng Nghymru.

Yn y cylchlythyr y mis hwn, mae gennym gyngor i arweinwyr ysgolion ar y coronafirws a chyflawni'ch cyfrifoldebau iechyd a diogelwch cyffredinol, yn ogystal â dolen i'r datganiad diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Yn amlwg, mae hon yn sefyllfa sy'n datblygu o ddydd i ddydd ac mae NAHT yn ei hadolygu'n gyson.

Ein cyngor gorau i chi yw cadw’n gyfoes â’r cynghorion iechyd swyddogol a gwybodaeth gan y llywodraeth a gweithredu yn unol â hynny.

Hefyd yn y cylchlythyr hwn, mae gennym adnoddau newydd sy’n rhoi cyngor i chi ar reoli cyfryngau cymdeithasol mewn ysgolion yn effeithiol, ynghyd â chanllawiau ar atal bwlio homoffobig, deuffobig a thrawsffobig.

Mae gennym hefyd y diweddaraf ar ein deiseb i Lywodraeth Cymru fel rhan o'n hymgyrch #FundWelshSchools a'r datblygiad diweddaraf ar gyflogau a'r adolygiad cyllido y mae mawr ddisgwyl amdano. 

Cofion gorau

Tîm NAHT Cymru

Newyddion

Llythyr at Brif Weinidog / Gweinidog Addysg Cymru ynghylch pryderon am gyllideb 2020/21

Mae NAHT Cymru wedi cyflwyno deiseb i Lywodraeth Cymru, yn galw ar weinidogion i ailfeddwl ynghylch cyllideb addysg 2020/21. 

Cyflwynwyd y ddeiseb, a anfonwyd ar ffurf llythyr yn cynnwys mwy na 700 o lofnodion, i'r prif weinidog Mark Drakeford a'r gweinidog addysg Kirsty Williams ddydd Llun 2il Mawrth. 

Mae'r llythyr yn galw am weithredu nawr er mwyn mynd i'r afael â'r blynyddoedd o lymder llethol sydd wedi gadael ein hysgolion mewn sefyllfa lle maent yn cael eu tanariannu'n sylweddol. Byddwn yn eich diweddaru o ran yr ymateb i'r cam diweddaraf hwn gan ein hundeb fel rhan o'n hymgyrch #FundWelshSchools.

Adolygiad cyllido addysg

Cyhoeddodd y gweinidog addysg, Kirsty Williams, y byddai adolygiad i edrych ar gost addysgu plentyn yng Nghymru yn cael ei gynnal ym mis Hydref 2019.

O ganlyniad i'r cyhoeddiad hwnnw, penododd y gweinidog Luke Sibieta o'r Sefydliad Astudiaethau Cyllidol i gyflawni'r gwaith hwn. 

Cafodd undebau llafur gyfle i gwrdd â Mr Sibieta mewn cyfarfod fforwm Partneriaeth Undebau Llafur a Llywodraeth Cymru ym mis Ionawr lle pwysleisiodd yr undebau eu pryderon bod rhaid i’r adolygiad ddarparu’r wybodaeth sydd wir ei hangen ar gyllido fel sail ar gyfer diwygio. 

Ers hynny mae NAHT Cymru, ynghyd ag undebau addysg eraill, wedi ysgrifennu at y gweinidog yn gofyn am eglurhad ar gylch gwaith yr adolygiad er mwyn osgoi archwiliad sy’n ddim mwy na chrynodeb syml o'r sefyllfa bresennol pan fydd yn cael ei gyhoeddi yn nhymor yr haf. 

Bydd NAHT Cymru yn parhau i weithio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru ar y mater hwn i sicrhau bod ein pryderon yn cael sylw.

Mae NAHT Cymru’n barod i wneud ei farc yng Nghyngres Cymru 2020

Bydd NAHT Cymru yn ymuno ag undebau cysylltiedig yng Nghyngres Undebau Llafur Cymru yn Llandudno ym mis Mai. 

Bydd y digwyddiad tridiau yn gyfle i’n hundeb gyflwyno ei agenda ymgyrchu i'r mudiad undebau llafur, gan ddefnyddio'r cyfle hwnnw i hyrwyddo buddiannau ein haelodau ymhellach ar y llwyfan cenedlaethol. 

Mae NAHT Cymru yn cynnal digwyddiad ymylol ar y diwrnod cyntaf lle byddwn yn trafod cydraddoldeb ac amrywioldeb a'r elfen perthnasoedd a rhywioldeb sydd yn y cwricwlwm newydd.

Cyflogau ac Amodau Gwaith

Mae NAHT Cymru yn paratoi ei gyflwyniad i Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru ar gyflogau ac amodau gwaith athrawon ysgol.

Nid yw'r union fanylion wedi'u cyhoeddi eto ynghyd â'r canllawiau ar gyfer cyflwyniadau ysgrifenedig, ond byddwn yn diweddaru'r aelodau pan fydd y wybodaeth ar gael.

Anfonir e-bost at yr holl aelodau i ganfod eu barn ar agweddau penodol o gyflogau ac amodau gwaith er mwyn ein helpu i lunio ein hymateb.

 

Cyngor

Canllawiau diweddaraf ar coronafirws ar gyfer arweinwyr ysgolion

Rhaid i ysgolion ac arweinwyr ysgolion chwarae eu rhan wrth fynd i'r afael â'r mater iechyd cyhoeddus hwn sy'n cael cryn lawer o gyhoeddusrwydd. Mae ein canllawiau newydd yn rhoi gwybodaeth a chyngor i chi gyflawni eich cyfrifoldebau iechyd a diogelwch cyffredinol.

Gallwch hefyd eu defnyddio ynghyd â'r ffynonellau gwybodaeth cysylltiedig sydd wedi'u cynnwys fel eich naratif i hysbysu rhieni a gofalwyr o'r camau rydych chi'n eu cymryd i gadw plant yn ddiogel, cyn belled â bod hynny'n rhesymol ymarferol.

Lawrlwythwch y canllawiau yma »

Darllenwch y datganiad diweddaraf ar ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i'r achosion o COVID-18  »

 

Canllawiau newydd ar ganfod ac atal bwlio homoffobig, deuffobig a thrawsffobig

Rydym wedi llunio canllawiau sydd â’r nod o ganfod ac atal bwlio homoffobig, deuffobig a thrawsffobig mewn ysgolion - darllenwch hwn ochr yn ochr â'n canllawiau presennol ar gynhwysiant LHDT+ mewn ysgolion.  

Mae'r naill ddarn o gyngor a’r llall yn ymwneud â sicrhau bod ysgolion yn fannau diogel a hapus i ddisgyblion.

Fodd bynnag, mae hwn yn fater sydd yr un mor bwysig i aelodau o weithlu'r ysgol. Ac am y rheswm hwnnw, rydym wedi mynd ati ar y cyd â The Key yn ddiweddar i greu polisi enghreifftiol ar urddas yn y gwaith i chi ei addasu ar gyfer eich gweithle. Mae'n cynnwys y ddeddfwriaeth berthnasol ac enghreifftiau o ymddygiad annerbyniol.

Gallwch weld pa gamau ymarferol y gall eich ysgol eu cymryd i ganfod ac atal y math hwn o fwlio »

Mynnwch eich copi o'n canllawiau presennol ar gynhwysiant LHDT+ mewn ysgolion »

Dechreuwch ddefnyddio ein polisi enghreifftiol ar gyfer arweinwyr ysgolion ar urddas yn y gweithle »

 

Canllawiau hanfodol ar gyfryngau cymdeithasol a ffonau symudol mewn ysgolion

Mae'r adnodd hwn yn cynnig camau y gallwch eu cymryd i reoli cyfryngau cymdeithasol yn yr ysgol yn effeithiol, gan gynnwys sefydlu polisi diogelwch ar-lein.

Gall ymagwedd ymarferol a fframwaith ar gyfer diogelwch ar-lein roi’r grym i ysgol addysgu ac amddiffyn ei chymuned o ran ei defnydd o dechnoleg. Mae bob amser yn well dechrau gyda pholisi sy'n rhan o bortffolio polisïau diogelu ysgol, sy'n cael ei oruchwylio gan arweinydd diogelu dynodedig ac uwch dîm arweinyddiaeth yr ysgol.

Mae'r canllawiau hefyd yn cynnwys camau ymarferol ar sut i ddelio â gweithgaredd maleisus ar-lein.

Lawrlwythwch ein canllawiau hanfodol ar gyfryngau cymdeithasol a ffonau symudol mewn ysgolion

 

First published 06 March 2020