NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

NAHT Cymru newsletter February 2020

Envelope website.jpg

#FundWelshSchools update – sign our petition

We continue to lobby the Welsh government on school funding. In December 2019, the finance minister Rebecca Evans announced the draft budget for 2020/21 which saw a slightly increased budget for education. However, despite an increase in central funding from Westminster, the Welsh government failed to use that money to reddress the years of austerity that have left our schools woefully underfunded. As a result, NAHT Cymru has launched a petition in the form a letter to the first minister calling for the Welsh government to re-think its current budget and invest the money in schools that is so desperately needed.

The petition is due to be handed into the Welsh Assembly’s Petitions Committee in the next couple of weeks, but we need your help in gathering support. Please share the link below with your colleagues, friends, parents and governors and encourage them to join our fight to #FundWelshSchools.

Campaign success as the Welsh government makes RSE mandatory

Relationship and sexuality education is to become mandatory within the reformed curriculum, under new plans by the Welsh government.  

NAHT Cymru lobbied hard for this revision, believing that all children and young people have a right to a broad and balanced curriculum which teaches them about diversity. We look forward to continuing our work with the Welsh government to ensure our schools and teachers are equipped and supported to deliver this part of the curriculum. 

Latest from the pay partnership forum discussions

NAHT Cymru sits on the Welsh government’s Pay Partnership Forum where we, alongside other education unions, represent employees in relation to pay. NAHT Cymru has raised its concerns over the Independent Pay Review Body’s remit when setting Welsh teachers' pay and conditions and remains at odds with the view that affordability should be part of the remit. Our position remains strong, that whether or not the Welsh government and the employers can afford what teachers should be paid should not be a factor in setting their pay. The pay they deserve for the work they do must be set independently, and it is up to the Welsh government to determine how they deliver it. As a result, NAHT Cymru lodged an objection to this element of the remit, and will soon meet with education officials to negotiate around this point.  

The forum is disappointed to learn that the much-heralded funding review (Luke Sibieta) lacks crucial reference to the issue of sufficiency, and presents at this stage as little more than a spend audit. Most importantly, NAHT Cymru has raised concerns that the report's outline so far does not address the Children, Young People and Education Committee’s (CYPE's) recommendations, as promised.

Branch updates

Our Welsh executive and organising team continue to work with our branches to support our members across Wales. We recently held training sessions for members in Conwy, Flintshire and Merthyr Tydfil on a variety of issues including complaints and pensions. We are also working to reinvigorate branches in Rhondda Cynon Taff (RCT), Gwynedd and Ceredigion in order to put together branch executives in each of these areas to support our members. If you are a member in any of those three authorities and would like to find out more about setting up a branch committee, please contact organiser Laura Doel.

Matters of the moment for JNC/Education trade union forums

In an effort to offer support for the consistency of our campaigns across Wales, the PGC (Wales Executive Committee) agreed that some common messages and discussion threads should be identified termly so that those of you who represent NAHT Cymru at JNC/Education trade union forums ​can ask for them to be added as specific agenda items. 

The following themes have been agreed for the spring term 2020: 

Diversity and equality

NAHT Cymru is calling for all local authorities (LAs) across Wales to sign up to our pledge to help support and deliver an inclusive curriculum. Swansea is the first LA to sign the pledge, and our aim is to get all LAs to follow.

Pay policy

As you will see from the above update, we are currently working with the Independent Wales Pay Review Body on pay. Our position remains that affordability should not form part of the discussion around setting pay and conditions.

Leadership compact

This document sets out NAHT’s aspirational view of the mutual rights and responsibilities of school leaders and their employers. It is a voluntary, profession-led perspective and does not replace the various statutory and contractual arrangements. Its purpose is to foster strong and productive working relationships between school leaders and their employers. Where an employer and NAHT agree to adopt the compact as a beacon of good practice, they will commit to an annual review of relationships between the employing organisation and leaders via NAHT to track progress towards these goals. Please encourage your employer to sign up to the compact and discuss this at your next JNC/Education trade union forum meeting.

Cylchlythyr NAHT Cymru 


Diweddariad #FundWelshSchools - llofnodwch ein deiseb

Rydym yn parhau i lobïo Llywodraeth Cymru ar gyllido ysgolion. Ym mis Rhagfyr 2019, cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, gyllideb ddrafft ar gyfer 2020/21 a olygodd ychydig yn fwy o arian ar gyfer addysg. Fodd bynnag, er gwaethaf cynnydd mewn cyllido canolog gan San Steffan, methodd Llywodraeth Cymru â defnyddio'r arian hwnnw i wneud iawn am y blynyddoedd o lymder sydd wedi golygu bod ein hysgolion yn dioddef o ddiffyg cyllido dybryd. O ganlyniad i hyn, mae NAHT Cymru wedi lansio deiseb, llythyr at y Prif Weinidog yn galw ar Lywodraeth Cymru i ail-feddwl eu cyllideb gyfredol a buddsoddi'r arian mewn ysgolion y mae taer angen amdano.

Disgwylir i'r ddeiseb gael ei chyflwyno i Bwyllgor Deisebau'r Cynulliad Cenedlaethol yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf, ond mae angen eich help arnom i gasglu cefnogaeth. Rhannwch y ddolen isod gyda'ch cydweithwyr, ffrindiau, rhieni a llywodraethwyr a'u hannog i ymuno â'n brwydr i #FundWelshSchools.


Llwyddiant ein hymgyrch wrth i Lywodraeth Cymru wneud APRh yn orfodol

Bydd Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb yn dod yn orfodol o fewn y cwricwlwm diwygiedig, o dan gynlluniau newydd gan Lywodraeth Cymru.

Bu NAHT Cymru yn lobïo’n galed dros yr adolygiad hwn, gan ein bod yn credu bod gan bob plentyn a pherson ifanc hawl i gwricwlwm eang a chytbwys sy’n eu dysgu am amrywioldeb. Rydym yn edrych ymlaen at barhau â'n gwaith gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod ein hysgolion a'n hathrawon yn cael y cyfarpar a’r gefnogaeth angenrheidiol i gyflawni'r rhan hon o'r cwricwlwm.


Y diweddaraf o drafodaethau'r Fforwm Partneriaeth Cyflogau

Mae NAHT Cymru yn eistedd ar Fforwm Partneriaeth Cyflogau Llywodraeth Cymru lle rydyn ni, ynghyd ag undebau addysg eraill, yn cynrychioli gweithwyr ar faterion sy’n ymwneud â chyflog. Mae NAHT Cymru wedi codi pryderon ynghylch cylch gwaith y Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol wrth fynd ati i bennu cyflogau ac amodau athrawon Cymru, ac rydym yn parhau i wrthwynebu’r farn y dylai’r hyn sy’n fforddiadwy fod yn rhan o'r cylch gwaith hwnnw. Mae ein safbwynt yn parhau i fod yn gryf, na ddylai p'un a all Llywodraeth Cymru a'r cyflogwyr fforddio'r hyn y dylid ei dalu i athrawon fod yn ffactor wrth benderfynu ar osod cyflogau. Rhaid i'r tâl y maent yn ei haeddu am y gwaith a wnânt gael ei osod yn annibynnol, a mater i Lywodraeth Cymru yw penderfynu sut maen nhw’n cyflawni hynny. O ganlyniad, cyflwynodd NAHT Cymru wrthwynebiad i'r elfen hon o'r cylch gwaith, a chyn bo hir bydd yn cwrdd â swyddogion addysg i gyd-drafod y pwynt hwn. 

Mae'r fforwm yn siomedig o glywed nad yw’r adolygiad cyllido y bu cymaint o ddisgwyl amdano (Luke Sibieta) yn cyfeirio ar y mater hanfodol o ddigonolrwydd, ac ar hyn o bryd, nid yw’n ymddangos yn fawr mwy nag archwiliad o wariant. Yn bwysicaf oll, mae NAHT Cymru wedi codi pryderon nad yw amlinelliad yr adroddiad hyd yn hyn yn mynd i'r afael ag argymhellion y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (PPIA), fel yr addawyd.

Y diweddaraf o’r canghennau

Mae Pwyllgor Gwaith  Cymru a’r tîm trefnu’n parhau i weithio gyda'n canghennau i roi cymorth i’n haelodau ledled Cymru. Yn ddiweddar aethom ati i gynnal sesiynau hyfforddi ar gyfer aelodau yng Nghonwy, Sir y Fflint a Merthyr Tudful ar amrywiaeth o faterion gan gynnwys cwynion a phensiynau. Rydym yn gweithio i adfywio canghennau yn Rhondda Cynon Taf (RhCT), Gwynedd a Cheredigion er mwyn ffurfio pwyllgorau gwaith ar gyfer y canghennau ym mhob un o'r ardaloedd hyn i gynnig cymorth i’n haelodau. Os ydych chi'n aelod yn unrhyw un o'r tri awdurdod hynny ac yr hoffech ddarganfod mwy am sefydlu pwyllgor cangen, cysylltwch â'r trefnydd Laura Doel yn laura.doel@naht.org.uk.


Materion cyfoes ar gyfer JNC / fforymau undebau llafur addysg

Mewn ymdrech i gynnig cefnogaeth i gysondeb ein hymgyrchoedd ledled Cymru, cytunodd PGC (Pwyllgor Gwaith Cymru) y dylid dynodi rhai negeseuon a meysydd trafod cyffredin bob tymor, fel bod y rhai ohonoch sy'n cynrychioli NAHT Cymru yn JNC / fforymau undeb llafur addysg yn gallu gofyn iddynt gael eu hychwanegu fel eitemau penodol ar yr agenda. 

Cytunwyd ar y themâu canlynol ar gyfer tymor y Gwanwyn 2020:

Amrywioldeb a chydraddoldeb

Mae NAHT Cymru yn galw ar bob Awdurdod Lleol (ALl) ledled Cymru i ymrwymo i'n haddewid i helpu â chynnal a chyflwyno cwricwlwm cynhwysol. Abertawe yw'r ALl cyntaf i arwyddo'r addewid, a'n nod yw cael pob ALl i wneud yr un fath.

Polisi cyflog

Fel y gwelwch o'r diweddariad uchod, rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda Chorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru ar gyflogau. Ein safbwynt o hyd yw na ddylai’r hyn sy’n fforddiadwy fod yn rhan o'r drafodaeth ynghylch gosod tâl ac amodau.

Cytundeb arweinyddiaeth

Mae'r ddogfen hon yn nodi dyheadau’r NAHT o ran hawliau a chyfrifoldebau arweinwyr ysgolion a'u cyflogwyr. Mae'n bersbectif gwirfoddol, dan arweiniad y proffesiwn ac nid yw'n disodli'r amrywiaeth o drefniadau statudol a chytundebol eraill. Ei bwrpas yw meithrin perthnasoedd gwaith cryf a chynhyrchiol rhwng arweinwyr ysgolion a'u cyflogwyr. Pan fydd cyflogwr a NAHT yn cytuno i fabwysiadu'r cytundeb fel enghraifft o arfer da, byddant yn ymrwymo i adolygiad blynyddol o'r perthnasoedd rhwng y sefydliad sy'n cyflogi ac arweinwyr drwy NAHT, er mwyn olrhain cynnydd tuag at y nodau hyn. Anogwch eich cyflogwr i arwyddo'r cytundeb a thrafodwch hyn yn eich cyfarfod JNC / fforwm undeb llafur addysg nesaf.

First published 18 February 2020