NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

Join us in our fight for fair funding for schools / Ymunwch â ni yn ein brwydr dros gyllido teg i ysgolion

funding AM web.jpg

On Tuesday 7 January 2020, the Welsh government is set to debate its draft budget for the forthcoming financial year. In that draft, we will see for the first time how much money is going to be spent on education, and it will be AMs' opportunity to publicly question what is being proposed. 

In October, we lobbied AMs directly over funding for schools, and we were met with warm words from across the political parties on how education is a priority. Now is the time for them to deliver on those words, and we must be present to hold them to account. 

We are asking members to take part in this call to action in the following ways: 

  • Join NAHT Cymru on the steps of the Senedd at 12noon to call for AMs to fight for more funding for schools. Members, non-members, governors and parents are welcome to come and join us. Please bring banners and placards with you to show where in Wales you are from
  • Take part in our email lobby by using the attached template to send to your AM, asking for them to publicly support our #FundSchoolsNow campaign
  • Use social media poster and tags @CymruNAHT #FundWelshSchools in targeting your AMs and Welsh political parties to let them know how you, their constituents, feel about education funding
  • Invite AMs to your school and talk to them about the issues funding cuts are causing you. 

If you have any questions regarding the lobby or the #FundWelshSchools campaign, please contact organiser Laura Doel laura.doel@naht.org.uk 07395 811757.Ddydd Mawrth, 7fed Ionawr mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu trafod eu cyllideb ddrafft ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod. Yn y drafft hwnnw byddwn yn gweld am y tro cyntaf faint o arian sy'n mynd i gael ei wario ar addysg, a bydd yn gyfle i ACau gwestiynu'r hyn sy'n cael ei gynnig yn gyhoeddus. 

Ym mis Hydref buom yn lobïo ACau yn uniongyrchol dros gyllido ar gyfer ysgolion, a chawsom eiriau calonogol gan y pleidiau gwleidyddol i gyd ynghylch sut mae addysg yn flaenoriaeth.  Nawr yw'r amser iddyn nhw wireddu’r geiriau hynny, a rhaid i ni fod yn bresennol i'w dwyn i gyfrif. 

Rydym yn gofyn i aelodau gymryd rhan yn y weithred hon yn y ffyrdd canlynol: 

  • Ymunwch â NAHT Cymru ar risiau'r Senedd am hanner-dydd i alw ar ACau i ymladd dros fwy o arian ar gyfer ysgolion. Mae croeso i aelodau, rhai nad ydyn nhw'n aelodau, llywodraethwyr a rhieni ddod i ymuno â ni. Dewch â baneri a phlacardiau gyda chi i ddangos o ble yng Nghymru rydych chi’n dod.
  • Cymerwch ran yn ein lobi e-bost drwy ddefnyddio'r templed atodedig i'w anfon at eich AC i ofyn iddynt gefnogi ein hymgyrch #CyllidoYsgolionNawr yn gyhoeddus
  • Defnyddiwch boster a thagiau cyfryngau cymdeithasol @CymruNAHT #CyllidoYsgolionCymru wrth dargedu eich ACau a phleidiau gwleidyddol Cymru i adael iddyn nhw wybod sut rydych chi, eu hetholwyr, yn teimlo ynghylch cyllido addysg.
  • Rhowch wahoddiad i ACau i ymweld â'ch ysgol a siaradwch â nhw ynglŷn â’r anawsterau y mae toriadau mewn cyllido yn eu hachosi.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r lobi neu'r ymgyrch #CyllidoYsgolionCymru, cysylltwch â'r trefnydd Laura Doel laura.doel@naht.org.uk 07395 811757.

First published 09 December 2019