NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

Health and Safety Executive typical spot check questions and sample answers

Below is a list of typical questions HSE may ask when conducting spot checks along with some sample answers.

Question

Answer

Is the school open?

Yes

Are you aware of the guidance available on the government and HSE website?

Yes

Do you have enough knowledge of the guidance?

Yes, as far as we can with the constantly changing situation

Do you have a covid -9 risk assessment in place?

Yes

Who has been involved in the writing of the risk assessment?

Senior management and governors

What consultation has taken place with the unions?

Local authority (LA) consultation. 

Can you name the union representative who consulted on your RA plan?

As above.

How has the risk assessment been communicated to teachers, pupils, parents?

Teachers have had an inset day, pupils and parents have received written communication.

What reviews have you undertaken?

We have a further inset day planned on …….. to review and amend if needed.

Are you able to maintain the two metre rule if not what are you doing to mitigate the risk?

Two metres is being followed as far as reasonably practicable; eg year groups are in bubbles; one way systems; staggered start, break and finish times; extra classes being held in the hall; communal areas such as the staff room are distanced. 

Do you have sufficient hand washing facilities at the school?

Yes

Do you have anti-bac available freely to teachers and pupils?

Yes

Are you aware that anti-bac needs to be 70% alcohol?

Yes

Are there surfaces that are frequent touch points – how are you cleaning them?

Describe cleaning regime

What do you do if a child or teacher develops symptoms at school?

Advise self-isolation for the staff member and their family. Inform LA and arrange a test through LA; in extreme cases where this is not possible arrange for a home testing kit from the school.

How are you communicating information to parents / staff / children about symptoms and the correct course of action if they or their family are symptomatic?

As per Welsh Government guidelines; through regular written communication.

Are you aware of the home test kits?

Yes.  Only used if there in an emergency situation

Do teachers have access to PPE?

Yes. As per guidelines and risk assessments.

What are you doing about resources which are touched?

Quarantining books, wiping down by teachers and pupils, avoidance of sharing resources where possible. Reducing how much pupils can bring into school.

How frequently are you cleaning the school?

Hourly / daily. Describe cleaning regime.

 

 Cwestiynau y gallai’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch eu gofynfel rhan o wiriad dirybudd

Isod mae rhestr o gwestiynau y gallai HSE eu gofyn wrth gynnal gwiriadau dirybudd, ynghyd â rhai enghreifftiau o atebion.

 

Cwestiwn

Ateb

Ydy'r ysgol ar agor?

Ydy

Ydych chi'n ymwybodol o'r canllawiau sydd ar gael ar wefan y llywodraeth a HSE?

Ydw

Oes gennych chi ddigon o wybodaeth am y canllawiau?

Oes, cyn belled ag y gallwn, gyda'r sefyllfa sy'n newid o hyd

Oes gennych chi asesiad risg Covid-19 ar waith?

Oes

Pwy sydd wedi bod yn rhan o ysgrifennu'r asesiad risg?

Uwch reolwyr a llywodraethwyr

Pa ymgynghoriad sydd wedi digwydd gyda'r undebau?

Ymgynghoriad â’r awdurdod lleol (ALl). 

A allwch chi enwi'r cynrychiolydd undeb a ymgynghorodd ar eich cynllun AR?

Fel yr uchod.

Sut mae'r asesiad risg wedi'i gyfathrebu i athrawon, disgyblion, rhieni?

Mae athrawon wedi cael diwrnod HMS; mae disgyblion a rhieni wedi derbyn negeseuon ysgrifenedig.

Pa adolygiadau ydych chi wedi'u cynnal?

Mae gennym ddiwrnod HMS pellach ar y gweill ar …… .. i adolygu a diwygio os oes angen.

Ydych chi'n gallu cynnal y rheol dwy fetr; os nad ydych chi, beth ydych chi'n ei wneud i liniaru'r risg?

Mae’r rheol dwy fetr yn cael ei dilyn cyn belled ag sy'n rhesymol ymarferol; e.e. mae grwpiau blwyddyn mewn swigod; systemau un ffordd; amseroedd cychwyn, egwyl a gorffen wedi’u hamrywio; dosbarthiadau ychwanegol yn cael eu cynnal yn y neuadd; cynnal pellter cymdeithasol mewn ardaloedd cymunedol fel ystafell y staff. 

Oes gennych chi ddigon o gyfleusterau golchi dwylo yn yr ysgol?

Oes

Oes gennych chi ddigon o hylif gwrth-facterol ar gael i athrawon a disgyblion?

Oes

Ydych chi'n ymwybodol bod angen i hylif gwrth-facterol fod yn 70% alcohol?

Ydw

Oes yna arwynebau sy'n cael eu cyffwrdd yn aml - sut ydych chi'n eu glanhau?

Disgrifiwch y drefn ar gyfer glanhau

Beth ydych chi'n ei wneud os yw plentyn neu athro yn datblygu symptomau yn yr ysgol?

Cynghori’r aelod staff a'i deulu i hunan-ynysu. Rhoi gwybod i'r ALl a threfnu prawf trwy'r ALl; mewn achosion eithafol lle nad yw hyn yn bosibl, trefnu bod pecyn profi gartref ar gael gan yr ysgol.

Sut ydych chi'n cyfleu gwybodaeth i rieni / staff / plant am symptomau a'r ffordd gywir o weithredu os ydyn nhw neu eu teulu’n dangos symptomau?

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru; trwy gyfathrebu ysgrifenedig rheolaidd.

Ydych chi'n ymwybodol o’r pecynnau profi gartref?

Ydw.  Dim ond yn cael eu defnyddio mewn sefyllfa o argyfwng

Oes gan athrawon fynediad at PPE?

Oes. Yn unol â'r canllawiau ac asesiadau risg.

Beth ydych chi'n ei wneud am adnoddau sy'n cael eu cyffwrdd?

Rhoi llyfrau mewn cwarantîn; athrawon a disgyblion yn sychu arwynebau â diheintydd; osgoi rhannu adnoddau lle bo hynny'n bosibl. Lleihau faint o bethau y gall disgyblion ddod i'r ysgol gyda nhw.

Pa mor aml ydych chi'n glanhau'r ysgol?

Bob awr / yn ddyddiol. Disgrifiwch y drefn ar gyfer glanhau

First published 10 September 2020