NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

Cylchlythyr NAHT Cymru - Medi 2019nahtextra-logo (002).jpg

Arbedwch ar eich aelodaeth gyda NAHT Extras

NAHT Extras yw ein llwyfan arbed-arian newydd ar gyfer aelodau. Byddwch yn gallu arbed arian ar eich siopa dyddiol ac ar yr eitemau mawr untro, gyda channoedd o ddisgowntiau ar gael ar-lein ac mewn siopau

Noder bod pob aelod sydd â chyfeiriad e-bost personol bellach wedi cael manylion mewngofnodi. Os ydych chi'n defnyddio cyfeiriad e-bost ysgol a rennir, gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru eich manylion gyda chyfeiriad e-bost personol i gael mynediad i NAHT Extras.


Newyddion

Reports website.jpg

Cyllido ysgolion yng Nghymru - Adroddiad Pwyllgor PPIA y Cynulliad Cenedlaethol Gorffennaf 2019

Fel y gwyddoch, rydym wedi bod yn lobïo Llywodraeth Cymru dros gyfnod hir i fynd i’r afael â’r diffygion yn y system gyllido ysgolion yng Nghymru. Roedd ein dylanwad i’w weld yn glir yn yr adroddiad sydd newydd ei gyhoeddi gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cymru, tua diwedd mis Gorffennaf 2019. Diolch yn fawr i'n holl aelodau a gyflwynodd dystiolaeth ysgrifenedig a llafar i'r pwyllgor.

Un o'n prif 'ofynion' oedd am adolygiad cadarn, tryloyw a phellgyrhaeddol i gyllido ysgolion, er mwyn dangos faint y union mae'n ei gostio i addysgu plentyn yng Nghymru a'r bwlch cyllido mae ysgolion yng Nghymru bellach yn ei wynebu wrth geisio talu’r gost honno. Mae'r prif argymhelliad yn mynegi'r union beth y gofynnwyd amdano ac mae llawer o'r argymhellion dilynol yn dibynnu ar yr adolygiad hanfodol cyntaf hwnnw.

Argymhelliad 1.

Bod Llywodraeth Cymru yn comisiynu adolygiad brys o faint o arian sydd ei angen i gyllido ysgolion yn ddigonol yng Nghymru, yn enwedig o ystyried lefel y diwygio sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd. Dylai'r adolygiad hwnnw:

  • ystyried, fel ei sail, beth yw isafswm cost sylfaenol rhedeg ysgol ac addysgu plentyn yng Nghymru, cyn dyrannu'r adnoddau ychwanegol sy'n ofynnol ar gyfer ffactorau eraill fel amddifadedd a phrinder y boblogaeth ac amgylchiadau lleol; a
  • darparu amcangyfrif o'r bwlch cyllido presennol rhwng y swm sy'n cael ei wario ar ysgolion ar hyn o bryd a'r swm sydd ei angen i gyflawni popeth sy'n ofynnol iddynt ei wneud - gan gynnwys yr agenda ddiwygio sylweddol. '

Mae'r adroddiad yn llawn meysydd rydyn ni wedi bod yn ymgyrchu yn eu cylch, a byddwn yn cadw'r pwysedd ar Lywodraeth Cymru i ymateb yn gadarnhaol i argymhellion y pwyllgor.

Darllenwch yr adroddiad llawn yma.  Community web.jpg

Cynhadledd NAHT Cymru 2019

'Adeiladu Cymunedau Tosturiol'

Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd - 17-18 Hydref 2019

Cofrestrwch eich lle mewn cynhadledd NAHT Cymru ragorol arall. Ymhlith y prif siaradwyr mae Ian Gilbert, Independent Thinking; Sinéad McBrearty, Partneriaeth Cymorth Addysg; Vic Goddard, Educating Essex ac Academi Passmores a James Hilton, prifathro, awdur rhyngwladol, a siaradwr cyhoeddus.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymuno â chydweithwyr i gael eich ysbrydoli a'ch cymell am y flwyddyn ysgol sydd i ddod. Nod y gynhadledd yw:

  • -canolbwyntio ar adeiladu a pharchu cymunedau tosturiol yn ein hysgolion a thu hwnt,
  • -helpu i lunio gwaith polisi yn y dyfodol ar gyfer NAHT Cymru a
  • -darparu cyfle i rwydweithio â chydweithwyr er mwyn cefnogi ein gilydd wrth ddatblygu effaith ein harweinyddiaeth ledled Cymru.

Gallwch ganfod mwy a sicrhau eich lle »


40 VOUCHER WALES NEWS.png.jpg
EDENRED WALES NEWS.jpg

Oes gennym ni eich manylion cywir?

Ydych chi wedi symud tŷ yn ddiweddar? Wedi newid eich rhif ffôn? Wedi symud i ysgol wahanol neu newid rôl? Fel mudiad aelodaeth ac undeb llafur cofrestredig, mae'n bwysig bod gennym eich manylion personol diweddaraf, fel y gallwn gysylltu â chi gyda gwybodaeth bwysig am eich aelodaeth.

Diweddarwch eich manylion ar-lein drwy fynd i www.naht.org.uk/update-details


Published 10 September 2019