NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

An update from NAHT Cymru following last night's announcement regarding new curbs on movement

corona snip web .png

A message from NAHT Cymru to members in Wales

Following the prime minister’s announcement last night of strict new curbs on movement outside of the home, the education minister, Kirsty Williams confirmed that re-purposed schools are to remain open today. Those schools are to continue with the current arrangements as set out in each local authority.

Our Wales staff survey showed that most schools operated with fewer than one in four teaching and support staff present. Having heard the prime minister speak, many colleagues will be rightly concerned for loved ones and understandably anxious about the personal risk of simply going to work. It would not be surprising to find, in the absence of clear government advice on keeping safe, that fewer colleagues are willing or able to work today than yesterday.

This morning we wrote to the education minister, calling for her to set out clear guidance on how to keep pupils and staff safe. 

It is absolutely vital that we have sight of the expert medical evidence on safe levels of attendance and density and are provided with practical advice on the protective steps we should be taking in schools. School staff know they are taking a risk by reporting to work, against the advice given to the rest of the population to stay at home. It is only right that this is a choice informed by hard evidence regarding the degree of risk involved.

You have answered the call to serve and now the minister must give you the support you need to operate safely.

Diweddariad yn dilyn y cyhoeddiad neithiwr ynghylch cyfyngiadau newydd ar symudiadau

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog neithiwr ynghylch cyfyngiadau newydd llym ar symud y tu allan i’r cartref, cadarnhaodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, heddiw fod ysgolion sydd wedi’u hailbwrpasu i aros ar agor.  Bydd yr ysgolion hynny yn parhau â'r trefniadau cyfredol fel y penderfynwyd ym mhob Awdurdod Lleol. 

Dangosodd ein harolwg staff yng Nghymru fod y mwyafrif o ysgolion yn gweithredu gyda llai nag 1 o bob 4 aelod staff addysgu a chymorth yn bresennol. Ar ôl clywed y Prif Weinidog yn siarad, bydd llawer o’n cydweithwyr yn bryderus iawn am anwyliaid ac yn gofidio am y risg bersonol o fynd i'r gwaith, ac mae’n hawdd deall pam. Ni fyddai’n syndod darganfod, yn absenoldeb cyngor clir gan y llywodraeth ar gadw’n ddiogel, bod llai o’n cydweithwyr yn fodlon neu’n gallu gweithio heddiw o gymharu â ddoe.

Bore yma, ysgrifennais at y Gweinidog Addysg, yn galw arni i gyhoeddi canllawiau clir ar sut i gadw disgyblion a staff yn ddiogel. 

Mae'n gwbl hanfodol ein bod yn cael golwg ar y dystiolaeth feddygol arbenigol ar yr hyn a ystyrir i fod yn lefelau presenoldeb diogel, yn ogystal â chael cyngor ymarferol ar y camau amddiffynnol y dylem fod yn eu cymryd mewn ysgolion. Mae staff ysgolion yn gwybod eu bod yn cymryd risg yn sgil mynd i’r gwaith, a hynny’n groes i’r cyngor a roddir i weddill y boblogaeth i aros gartref. Nid yw ond yn iawn bod hwn yn ddewis sy’n seiliedig ar dystiolaeth gadarn ynghylch lefel y risg a wynebir.

Rydych chi wedi ateb yr alwad i wasanaethu ac nawr mae'n rhaid i'r gweinidog roi'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i weithredu'n ddiogel.

First published 24 March 2020