NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

2019/2020 pay award for school leaders and teachers in Wales announced

NEW HEADS CINFERENCE 389X267.jpg

We are writing to update you that the Independent Welsh Pay Review Body (IWPRB) has released their first report setting out their recommendations for teachers and school leaders' pay for 2019/20.

They have recommended that:

 • the statutory minimum of the teacher main pay range (M1) be increased by 5%
 • a 2.4% uplift to the minima and maxima of all other pay ranges and allowances in the national pay framework
 • the current discretionary point 6a be removed, with those currently on 6a moving to the new statutory maximum of the MPR
 • discretionary scale points M2-M5 on the MPR be increased to remove the detrimental effect of the 1% differential relative to points M1 and M6 that was introduced through the implementation of the 2017 pay award and be increased by a further 2.4%
 • the discretionary scale points on all other pay ranges (UPR, LGPR and unqualified teachers) be increased by 2.4%
 • revised pay scales incorporating recommendations R1-R5 (shown as Appendix B) be implemented by all local authorities and local authority maintained schools in Wales
 • the pay scales at Appendix B should become statutory and published in the STPCD for Wales. Ideally, this recommendation should be implemented for 2019 but, if not, there should be a commitment to do this for 2020 onward
 • a fundamental review of teachers’ and leaders’ pay and conditions of service in Wales to support the education reform agenda.

However, Kirsty Williams AM, minister for education, has followed up the IWPRB announcement with a written ministerial statement which confirms that the Welsh government will be consulting on going beyond the recommendations, proposing to uprate the pay ranges by 2.75%.

Our response

While we have welcomed the fact that there’s a 5% increase for new teachers, we are clear that the divisive approach for longer serving professionals is unacceptable and the recommendations fall short of the fully-funded 5% pay increase we called for all school leaders and teachers. 

NAHT Cymru has also been clear that the uncertainty over funding of the award is concerning; this pay award must be fully funded.

You can access our full response to the announcement here.

NAHT will now be consulted on the IWPRB report and the minister for education’s response to the IWPRB report.

As in previous years, we will be updating members with further advice and guidance, including recommended pay scales, later in the summer.


Cyhoeddi dyfarniad cyflog 2019/2020 i arweinwyr ysgolion ac athrawon yng Nghymru 

Rydym yn ysgrifennu â’r wybodaeth ddiweddaraf bod Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru (IWPRB) wedi rhyddhau ei   cyntaf yn gosod allan ei argymhellion ar gyfer cyflogau athrawon ac arweinwyr ysgol ar gyfer 2019/20.

Maent wedi argymell:

 • cynyddu'r isafswm statudol y brif raddfa gyflog ar gyfer athrawon (M1) 5%
 • codiad o 2.4% yn isafswm ac uchafswm pob graddfa gyflog a lwfans arall yn y fframwaith cyflogau cenedlaethol
 • dileu’r pwynt dewisol presennol 6a, gyda'r rhai sydd ar 6a ar hyn o bryd yn symud i uchafswm statudol newydd y Brif Raddfa Gyflog (PRG)
 • cynyddu pwyntiau graddfa ddewisol M2-M5 ar y PRG i gael gwared ar effaith niweidiol y gwahaniaeth o 1% mewn perthynas â phwyntiau M1 ac M6 a gyflwynwyd yn sgil gweithredu dyfarniad cyflog 2017 a’u cynyddu 2.4% arall
 • cynyddu pwyntiau graddfa ddewisol ar yr holl raddfeydd cyflog eraill (Graddfa Gyflog Uwch, Graddfa Gyflog Grŵp Arweinyddiaeth ac athrawon heb gymwysterau) 2.4%
 • bod graddfeydd cyflog diwygiedig yn cynnwys argymhellion R1-R5 (a ddangosir yn Atodiad B) yn cael eu gweithredu gan bob awdurdod lleol ac ysgol a gynhelir gan awdurdodau lleol yng Nghymru
 • dylai'r graddfeydd cyflog yn Atodiad B ddod yn statudol a'u cyhoeddi yn Nogfen Gyflog ac Amodau Athrawon Ysgol ar gyfer Cymru. Yn ddelfrydol, dylid gweithredu'r argymhelliad hwn ar gyfer 2019 ond, os nad yw hynny’n bosib, dylai fod ymrwymiad i wneud hyn o 2020 ymlaen
 • adolygiad sylfaenol o gyflog ac amodau gwasanaeth athrawon ac arweinwyr yng Nghymru i gefnogi'r agenda diwygio addysg.

Fodd bynnag, mae Kirsty Williams AC, y Gweinidog dros Addysg, wedi ategu cyhoeddiad IWPRB gyda datganiad ysgrifenedig gweinidogol sy'n cadarnhau y bydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar fynd y tu hwnt i'r argymhellion, gan gynnig uwchraddio'r graddfeydd cyflog o 2.75%.

Ein hymateb

Er ein bod wedi croesawu'r ffaith bod yna gynnydd o 5% i athrawon newydd, rydym yn glir bod yr ymagwedd hon sy’n gwahaniaethu yn derbyn gweithwyr proffesiynol sydd wedi rhoi blynyddoedd o wasanaeth yn annerbyniol, ac mae'r argymhellion yn is na'r cynnydd cyflog o 5% wedi’i ariannu’n llawn rydym wedi galw amdano ar gyfer ein holl arweinwyr ysgol ac athrawon.

Mae NAHT Cymru hefyd wedi’i gwneud yn glir bod yr ansicrwydd ynghylch ariannu'r codiad cyflog yn peri pryder; mae'n rhaid i'r cynnydd hwn mewn cyflogau gael ei ariannu'n llawn.

Gallwch weld ein hymateb llawn i’r cyhoeddiad yma.

Ymgynghorir â NAHT yn awr ar adroddiad IWPRB ac ymateb y Gweinidog Addysg i adroddiad IWPRB.

Fel sydd wedi digwydd mewn blynyddoedd blaenorol, byddwn yn darparu aelodau â chyngor a chyfarwyddyd pellach, gan gynnwys graddfeydd cyflog a argymhellir, yn ddiweddarach yn yr haf.

First published 24 July 2019