Home Menu

NAHT Cymru

NAHT Cymru is the definitive voice of school leaders in Wales. We keep the best interests of children at the heart of everything we do.

Along with our colleagues in England and Northern Ireland, we are here to defend and extend the rights of our members, as well as provide advice, protection and support specific to school leaders throughout Wales

NAHT Cymru yw llais diffyniadol arweinwyr ysgolion yng Nghymru. Mae buddiannau gorau plant yng nghraidd popeth a wnawn.

Ynghyd â'n cydweithwyr yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, rydym yn bodoli i warchod ac ymestyn hawliau ein haelodau, yn ogystal â darparu cyngor, diogelwch a chymorth sy'n benodol i arweinwyr ysgolion ledled Cymru.

School leaders in Wales: sign a letter to the chancellor calling for action on school funding

NAHT Cymru continues to call for sufficient, equitable and transparent school funding in Wales. Welsh government and the 22 local authorities have an opportunity to address some of the issues - and we will continue our campaign in Wales to improve matters. However, the level of funding allocated by the UK Treasury and sent into Wales via the Barnett Formula is simply not enough.

School leaders from Wales have come together to write a letter to the chancellor explaining how the current school funding crisis is impacting on their schools.

We are calling on all head teachers and chairs of governors in the 22 local authorities in Wales to add their name to the letter, to show the Chancellor the strength of feeling across the nation.

Click here for more information and to add your name to the letter.

Arweinwyr ysgolion yng Nghymru: arwyddwch lythyr at y Canghellor yn galw am weithredu ar gyllido ysgolion.
 

'Y Cyfle Olaf' 

Mae NAHT Cymru’n parhau i alw am gyllido digonol, cyfiawn a thryloyw ar gyfer ysgolion yng Nghymru. Mae gan Lywodraeth Cymru a’r 22 o awdurdodau lleol gyfle i fynd i’r afael â rhai o’r materion hyn -  a byddwn yn parhau â’n hymgyrch yng Nghymru i wella’r sefyllfa. Serch hynny, nid yw lefel y cyllido a ddyrennir gan Drysorlys y DU, ac a anfonir i Gymru drwy Fformiwla Barnett, yn ddigon o bell ffordd.

Mae arweinwyr ysgolion yng Nghymru wedi dod at ei gilydd i ysgrifennu llythyr at y Canghellor yn egluro sut mae'r argyfwng cyllido presennol mewn ysgolion yn effeithio ar eu hysgolion nhw.

Rydym yn galw ar bob pennaeth a chadeirydd llywodraethwyr yn y 22 awdurdod lleol yng Nghymru i ychwanegu eu henwau at y llythyr, i ddangos i'r Canghellor beth yw cryfder y teimlad ar draws y wlad.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i ychwanegu eich enw at y llythyr.

First published 02 July 2019

First published 04 July 2019

Please give us your views  on the current consultations

 

Welsh Government

Independent review of school teachers pay and conditions in Wales

OPENED 18 January 2018 - CLOSES 1 March 2018

NAHT Cymru draft response of independent review

Support for doctoral study
OPENED 8 December 2017 - CLOSES 2 March 2018

The Education (Amendments Relating to Teacher Assessment Information) (Wales) Regulations 2018
OPENED 14 November 2017 – CLOSES 30 January 2018

Recent consultations

  Title Created Download
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 05/02/2018 Download
application/msword 05/02/2018 Download