Home Menu

NAHT Cymru

NAHT Cymru is the definitive voice of school leaders in Wales. We keep the best interests of children at the heart of everything we do.

Along with our colleagues in England and Northern Ireland, we are here to defend and extend the rights of our members, as well as provide advice, protection and support specific to school leaders throughout Wales

NAHT Cymru yw llais diffyniadol arweinwyr ysgolion yng Nghymru. Mae buddiannau gorau plant yng nghraidd popeth a wnawn.

Ynghyd â'n cydweithwyr yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, rydym yn bodoli i warchod ac ymestyn hawliau ein haelodau, yn ogystal â darparu cyngor, diogelwch a chymorth sy'n benodol i arweinwyr ysgolion ledled Cymru.

Update on school reopening plans

 
corona snip web .png
A message from NAHT Cymru to members in Wales

 

We write to update you on the latest discussions between NAHT, the Welsh Government and local authorities (LAs) on school reopening plans.

After weeks of discussions, it is disappointing that there is still no agreement between the Welsh Government, LAs and some trade unions on what reopening will look like, including whether schools will extend the summer term by an additional four days.

This afternoon it was confirmed that it will be down to LAs in Wales to decide how schools will reopen and set their own term dates.

As a result, plans for schools to return have been thrown into confusion again, with just over a week left until schools are proposed to reopen.

School leaders and families are desperate for some certainty so that they can create meaningful plans together.

In a crisis like this, we will not achieve perfection, and we should be exploring the art of the possible in the interest of children.

NAHT saw much of the minister’s plan as a pragmatic attempt to move the situation forward for learners. What matters now is that we quickly identify a consensus that supports education.

This news will come as little consolation for those of you who are still unable to proceed with publishing a final plan.

We share your frustrations and concerns that delays and a lack of consistency in approach across Wales will result in our learners suffering.

NAHT remains committed to doing all it can to support you, with our Wales team on hand to answer any questions you have about working with trade unions and the employers to find local solutions.


 

Rydym yn ysgrifennu i roi gwybod i chi am y trafodaethau diweddaraf rhwng NAHT, Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol ar gynlluniau i ailagor ysgolion.

Ar ôl wythnosau o drafodaethau, mae'n siomedig nad oes cytundeb o hyd rhwng Llywodraeth Cymru, ALlau a rhai undebau llafur ar sut olwg fydd ar ailagor, gan gynnwys a fydd ysgolion yn ymestyn tymor yr haf o bedwar diwrnod ychwanegol.

Y prynhawn yma cadarnhawyd mai mater i ALlau yng Nghymru fydd penderfynu sut y bydd ysgolion yn ailagor, yn ogystal â gosod eu dyddiadau eu hunain ar gyfer tymhorau.

Oherwydd hyn, mae cynlluniau i blant ddychwelyd i’w hysgolion unwaith eto’n ddryslyd, gydag ond ychydig mwy nag wythnos tan y dyddiad arfaethedig i ysgolion ailagor. 

Mae arweinwyr ysgolion a theuluoedd yn ysu am rywfaint o sicrwydd, fel y gallant fynd ati i wneud cynlluniau ystyrlon.

Mewn argyfwng fel hwn nid oes modd cyflawni perffeithrwydd, a dylem fod yn ceisio anelu at yr hyn sy’n bosibl er budd plant.

Roedd NAHT yn gweld llawer o gynllun y gweinidog fel ymgais bragmataidd i symud y sefyllfa ymlaen i ddysgwyr. Yr hyn sy'n bwysig nawr yw ein bod ni'n canfod consensws sy'n cynorthwyo addysg, a hynny’n gyflym.

Nid oes llawer o gysur yn y newyddion yma i'r rhai ohonoch sy'n dal i fethu mynd ati i gyhoeddi cynllun terfynol.

Rydym yn rhannu eich rhwystredigaeth a'ch pryderon y bydd oedi a diffyg cysondeb wrth weithredu ledled Cymru yn cael effaith negyddol ar ein dysgwyr.  

Mae NAHT yn parhau i fod yn ymroddedig i wneud popeth o fewn ein gallu i fod yn gefn i chi, gyda'n tîm yng Nghymru wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, a gweithio gydag undebau llafur a'r cyflogwyr i ganfod datrysiadau lleol.

First published 18 June 2020
First published 18 June 2020

Please give us your views  on the current consultations

 

Welsh Government

Independent review of school teachers pay and conditions in Wales

OPENED 18 January 2018 - CLOSES 1 March 2018

NAHT Cymru draft response of independent review

Support for doctoral study
OPENED 8 December 2017 - CLOSES 2 March 2018

The Education (Amendments Relating to Teacher Assessment Information) (Wales) Regulations 2018
OPENED 14 November 2017 – CLOSES 30 January 2018

Recent consultations

  Title Created Download
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 05/02/2018 Download
application/msword 05/02/2018 Download