NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

NAHT Cymru comments on a return to school and extended summer term in Wales

Responding to the Welsh government’s announcement today that schools will return on 29 June and that the summer term will be extended by a week, Laura Doel, director of school leaders’ union NAHT Cymru, said:

“Of the options proposed by Welsh government, a return to school on 29 June extending the summer term by a week and redistributing into the Autumn term is our members’ preferred plan. There are some concerns around the practicalities that still need to be addressed. But school leaders are keen to support learners and get them back into school safely.

“The government’s intention is to get all children in is more problematic. This was against the views of our members who favoured prioritising specific year groups. School leaders have concerns about the logistics of getting every child into school on a staggered basis, especially given the very limited timescale to make this happen. But we appreciate it's acknowledged that a cap on overall numbers will need to be applied and that the schools will need to be allowed flexibility to achieve this over time and not overnight.

“We will be seeking further discussions with Welsh government on the flexibilities, practicalities and guidance that will be needed to support schools in implementing wider reopening plans.”


Mewn ymateb i gyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru heddiw y byddai ysgolion yn ailagor ar 29 Mehefin ac y byddai tymor yr haf yn cael ei ymestyn wythnos, meddai Laura Doel, cyfarwyddwr undeb arweinwyr ysgolion NAHT Cymru:

“O'r opsiynau a gynigiwyd gan Lywodraeth Cymru, dychwelyd i'r ysgol ar 29 Mehefin, ymestyn tymor yr haf wythnos ac aildrefnu tymor yr Hydref yw'r cynllun a ffefrir gan ein haelodau. Mae yna rai pryderon o hyd o ran yr agwedd ymarferol, y mae angen mynd i'r afael â nhw. Ond mae arweinwyr ysgolion yn awyddus i roi cymorth i ddysgwyr a'u cael yn ôl i'r ysgol yn ddiogel.

“Mae bwriad y llywodraeth i gael y plant i gyd yn ôl i’r ysgol yn fwy o broblem. Roedd hyn yn groes i farn ein haelodau, oedd o blaid blaenoriaethu grwpiau blwyddyn penodol. Mae gan arweinwyr ysgolion bryderon ynghylch ymarferoldeb cael pob plentyn i'r ysgol gam-wrth-gam, yn enwedig o ystyried yr amserlen gyfyngedig iawn ar gyfer gwneud i hyn ddigwydd. Ond rydym yn gwerthfawrogi’r gydnabyddiaeth y bydd angen gosod cap ar niferoedd, ac y bydd angen caniatáu hyblygrwydd i'r ysgolion gyflawni hyn dros amser ac nid dros nos.

“Byddwn yn ceisio trafodaethau pellach gyda Llywodraeth Cymru ynghylch yr hyblygrwydd, yr ymarferoldeb a’r arweiniad y bydd eu hangen i gynorthwyo ysgolion i weithredu cynlluniau ailagor ehangach.”


Press and Media contacts:

Steven George
NAHT Head of Press and Media
01444 472886
07970 907730

Rose Tremlett 
Senior Press Officer 
07545 354363

Email: press.office@naht.org.uk