NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

Our election priorities for education in Wales

Slogan - web.png

NAHT Cymru is at the forefront of education policy, representing the views of school leaders throughout Wales as they strive to deliver a world-class education to the nation’s children.

We have identified our three key priorities for education and urge all political parties to place these at the front of their 2019 General Election manifesto for education.


Our three election priorities

1. A fully and fairly funded education system in Wales where Westminster ensures that devolved budgets reflect the needs of the country.

2. A commitment by MPs to use their political influence within their own parties in Wales to make sure teachers and leaders in schools are supported and rewarded to sustain a career in education.

3. Support for an independent inspection review body to ensure a proportionate, reliable and fair inspection process that schools and parents can have confidence in. 

For more information, please click on the briefing paper below. 


Support the campaign 

We need your help to heighten the profile of these key issues on social media. You will see a variety of social media activity using the #YourChoice hashtag. If you’re a Twitter user, please follow @CymruNAHT and promote and share our content.


Ein blaenoriaethau etholiadol ar gyfer addysg yng Nghymru

Mae NAHT Cymru ar flaen y gad ym maes polisi addysg, gan gynrychioli barn arweinwyr ysgolion ledled Cymru, wrth iddynt ymdrechu i ddarparu addysg o safon fyd-eang i blant ein gwlad.

Rydym wedi nodi ein tair blaenoriaeth allweddol ar gyfer addysg ac yn annog pob plaid wleidyddol i roi'r rhain ar flaen eu maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 ar gyfer addysg.

 

Ein tair blaenoriaeth etholiadol

1. System addysg wedi'i hariannu'n llawn ac yn deg yng Nghymru lle mae San Steffan yn sicrhau bod cyllidebau datganoledig yn adlewyrchu anghenion y wlad.

2. Ymrwymiad gan ASau i ddefnyddio eu dylanwad gwleidyddol o fewn eu pleidiau eu hunain yng Nghymru i sicrhau bod athrawon ac arweinwyr mewn ysgolion yn cael eu cynorthwyo a'u talu’n ddigonol i gynnal gyrfa mewn addysg.

3. Cefnogaeth i gorff adolygu annibynnol ar gyfer arolygiadau i sicrhau proses arolygu gymesur, ddibynadwy a theg y gall ysgolion a rhieni fod â hyder ynddi. 

Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar y ddogfen briffio isod. 

 

Cefnogwch yr ymgyrch 

Mae angen eich help arnom i godi proffil y materion allweddol hyn ar gyfryngau cymdeithasol. Fe welwch amrywiaeth o weithgareddau ar gyfryngau cymdeithasol sy’n defnyddio'r hashnod #EichDewis. Os ydych chi'n ddefnyddiwr Twitter, dilynwch @CymruNAHT os gwelwch yn dda, ac ewch ati i a hyrwyddo a rhannu ein cynnwys.

 


First published 26 November 2019