[Skip to content]

NAHT - For Leaders, For Learners
Search our Site
News icon

School Funding in Wales 2017

Wales school funding.JPG

News from NAHT Cymru branches suggests that 2017-2018 school budgets are approaching breaking point in many areas of Wales. Many Local Authorities are continuing to face significant cuts and the knock on effect upon schools is inevitable. Those able to look ahead to indicative budgets for the following year 2018-2019, are expecting an even more challenging picture.

   

However, at the same time the Welsh Government Stats Wales figures show that at the end of the last financial year 2015-2016, school reserves had remained static for three years at about 3% of the total budget, with primary schools accounting for £51 million, or 79% of the total reserves figure up until this current financial year.

http://gov.wales/docs/statistics/2016/161020-reserves-held-schools-31-march-2016-en.pdf

  

We strongly believe that calling for sufficient, more transparent and equitable funding for schools is the right thing to do, but we need accurate information from right across Wales in order to bring strength to our argument.

     

Age-weighted pupil units (AWPUs) appear to be one of the very few common elements in all Wales’ Local Authority school budget formulae. NAHT Cymru has gathered figures for AWPUs across Wales, obtaining data spanning the last four years, up to and including 2016-2017.

The School Funding (Wales) Regulations 2010 specify that the Individual Schools Budget must be allocated amongst schools maintained by a local authority in the form of budget shares, using a locally determined funding formula. The regulations require that 70 per cent of the funding must be distributed on the basis of pupil numbers. In their formula, local authorities may weight pupil numbers according to any or all of the following factors:

 • age, including weighting according to key stage or year group;
 •  whether a pupil is provided with nursery education by a school;
 •  in the case of pupils under five, their exact age when admitted to school;
 •  in the case of pupils aged under five, hours of attendance;
 •  Special Educational Needs (ALN);
 •  whether a pupil at a school is also attending an institution within the Further Education sector;
 •  whether a pupil is being educated through the medium of Welsh.

Local authorities have discretion to distribute the remaining 30 per cent of funding on the basis of a range of factors in the regulations, e.g. the size and condition of buildings and grounds, rates, utility costs, cleaning, and salaries etc.

Our figures suggest that AWPUs are a relatively meaningless element of school budget formulae given the variations that exist between differing local authorities for the same age-cohorts.

For 2015-2016, we gathered figures from 20 of the 22 local authorities and found the following:

AGE COHORT

Highest Local Authority

AWPU

Lowest Local Authority AWPU

Difference

The table illustrates the stark variations that exist:

 

Year 2 pupils - the highest AWPU was found in Conwy at £2813 and the lowest was in Cardiff at £1856

 

Year 6 pupils - the highest AWPU was found in Gwynedd at £2635 and the lowest was in Denbigh at £1731

 

Year 11 pupils - the highest AWPU was found in Wrexham at £4196 and the lowest was in Ceredigion at £3015

   Rec (4-5)

£3435

£2035

£1400

Yr 1 (5-6)

£2813

£1856

£957

Yr 2 (6-7)

£2813

£1856

£957

Yr 3 (7-8)

£2632

£1847

£785

Yr 4 (8-9)

£2633

£1731

£902

Yr 5 (9-10)

£2639

£1731

£908

Yr 6 (10-11)

£2635

£1731

£904

Yr 7 (11-12)

£3812

£2625

£1187

Yr 8 (12-13)

£3812

£2625

£1187

Yr 9 (13-14)

£3812

£2625

£1187

Yr 10 (14-15)

£4131

£2730

£1401

Yr 11 (15-16)

£4196

£3015

£1181

Local Authority Age-Weighted Pupil Units – 2015-2016

*Figures obtained from 20 out of 22 Local Authorities

 

Our policy position is that school-level funding should be sufficient, equitable and transparent.

In terms of age-weighted pupil units, we see little justification in a system that allows a seven-year-old child to bring more funding into a school in Conwy than into a school in Cardiff. We understand the need for local decision making concerning areas such as school transport, but parents will have a right to expect that their child carries equal value in any school in Wales irrespective of the postcode.

The continuing challenges facing public sector funds have been ongoing for a number of years and are likely to continue, we believe that now is the time for an open and honest debate about a fairer school funding formula in Wales.

 

Cyllido ysgolion yng Nghymru

Mae newyddion gan ganghennau NAHT Cymru yn awgrymu bod cyllidebau ysgolion ar gyfer 2017-2018 bron â chyrraedd pwynt lle nad ydynt bellach yn gynaliadwy. Mae llawer o Awdurdodau Lleol yn parhau i wynebu toriadau sylweddol, ac mae'r effaith a gaiff hyn ar ysgolion yn anorfod. Mae'r rheiny sy'n gallu edrych ymlaen at gyllidebau mynegol ar gyfer y flwyddyn ganlynol, 2018-2019, yn disgwyl i bethau fod yn fwy heriol fyth.

Serch hynny, mae ffigurau Ystadegau Cymru'r Llywodraeth yn dangos bod yr arian sydd gan ysgolion wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ddiwethaf, sef 2015-2016, wedi aros yr un fath am dair blynedd ar lefel o tua 3% o'r gyllideb gyfan. Ysgolion cynradd sy'n cyfrif am £51m, neu 79%, o gyfanswm yr arian sydd wrth gefn hyd at y flwyddyn ariannol gyfredol.

http://gov.wales/docs/statistics/2016/161020-reserves-held-schools-31-march-2016-en.pdf

Credwn yn gryf mai galw am gyllido digonol, mwy tryloyw a chyfiawn ar gyfer ysgolion yw'r peth iawn i'w wneud, ond rydym angen gwybodaeth gywir o bob rhan o Gymru er mwyn rhoi nerth i'n dadl.

    

Ymddengys mai unedau disgyblion wedi'u pwysoli yn ôl oedran (AWPUs) yw un o'r ychydig elfennau sy'n gyffredin i fformiwlâu ar gyfer cyllidebau ysgolion ym mhob un o Awdurdodau Lleol Cymru. Mae NAHT Cymru wedi casglu ffigurau parthed AWPUs ar draws Cymru, gan gael gafael ar ddata ar gyfer y pedair blynedd ddiwethaf, hyd at ac yn cynnwys 2016-2017.

Mae Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010 yn nodi bod rhaid i Gyllideb Ysgolion Unigol gael ei dosrannu ymysg ysgolion sy'n cael eu cynnal gan awdurdod lleol ar ffurf rhaniadau o'r gyllideb, gan ddefnyddio fformiwla gyllido wedi'i phenderfynu'n lleol. Mae'r rheoliadau'n gofyn bod rhaid i 70 y cant o'r cyllid gael ei ddosbarthu ar sail niferoedd disgyblion. Yn eu fformiwla, gall awdurdodau lleol bwysoli niferoedd disgyblion ar sail unrhyw rhai o'r ffactorau isod, neu bob un ohonynt:

 • oedran, gan gynnwys pwysoli fesul cam allweddol neu grŵp oedran;
 • a yw disgybl yn cael ei ddarparu ag addysg feithrin gan ysgol;
 • yn achos disgyblion dan bump oed, eu hunion oedran pan fyddant yn dechrau yn yr ysgol;
 • yn achos disgyblion dan bump oed, oriau presenoldeb;
 • Anghenion Addysgol Arbennig (AAA);
 • a yw disgybl mewn ysgol hefyd yn mynychu sefydliad yn y sector Addysg Bellach;
 • a yw disgybl yn cael ei addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae gan awdurdodau lleol ddisgresiwn i ddosbarthu'r 30 y cant o'r arian sy'n weddill ar sail ystod o ffactorau yn y rheoliadau, e.e. maint a chyflwr adeiladau a thiroedd yr ysgol, trethi, costau cyfleustodau, glanhau, a chyflogau a.y.b.

Mae ein ffigurau'n awgrymu bod AWPUs yn elfen gymharol ddiystyr o fformiwlâu ar gyfer cyllidebau ysgolion, o gofio'r amrywiaeth sy'n bodoli rhwng gwahanol awdurdodau lleol ar gyfer disgyblion o'r un oedran.

Ar gyfer 2015-2016, casglwyd ffigurau gan 20 o'r 22 awdurdod lleol, a chanfuwyd y canlynol:

OEDRAN

Yr Awdurdod Lleol Uchaf

AWPU

Yr Awdurdod Lleol Isaf AWPU

Gwahaniaeth

Mae'r tabl yn dangos yr amrywiadau sylweddol sy'n bodoli:

 

Disgyblion Blwyddyn 2 - roedd yr AWPU uchaf yng Nghonwy ar £2,813 a'r isaf yng Nghaerdydd ar £1,856

 

Disgyblion Blwyddyn 6 - roedd yr AWPU uchaf yng Ngwynedd ar £2635 a'r isaf yn Sir Ddinbych ar £1731

 

Disgyblion Blwyddyn 11 - roedd yr AWPU uchaf yn Wrecsam ar £4196 a'r isaf yng Ngheredigion ar £3015

   Derbyn (4-5)

£3435

£2035

£1400

Bl 1 (5-6)

£2813

£1856

£957

Bl 2 (6-7)

£2813

£1856

£957

Bl 3 (7-8)

£2632

£1847

£785

Bl 4 (8-9)

£2633

£1731

£902

Bl 5 (9-10)

£2639

£1731

£908

Bl 6 (10-11)

£2635

£1731

£904

Bl 7 (11-12)

£3812

£2625

£1187

Bl 8 (12-13)

£3812

£2625

£1187

Bl 9 (13-14)

£3812

£2625

£1187

Bl 10 (14-15)

£4131

£2730

£1401

Bl 11 (15-16)

£4196

£3015

£1181

Unedau Disgyblion Wedi'u Pwysoli yn ôl Oedran yr Awdurdodau Lleol - 2015-2016

*Daw'r ffigurau gan 20 o'r 22 Awdurdod Lleol

 

Ein safiad polisi yw y dylai cyllido ar gyfer ysgolion fod yn ddigonol, yn deg ac yn hygyrch.

Yn nhermau unedau disgyblion wedi'u pwysoli yn ôl oedran, ni allwn weld llawer o gyfiawnhâd mewn system sy'n caniatáu i blentyn saith oed ddod â mwy o gyllido i mewn i ysgol yng Nghonwy nag i ysgol yng Nghaerdydd. Rydym yn deall yr angen am lunio penderfyniadau'n lleol mewn meysydd megis teithio i'r ysgol, ond bydd gan rieni hawl i ddisgwyl bod i'w plentyn yr un gwerth mewn unrhyw ysgol yng Nghymru, beth bynnag fo'r cod post.

Mae'r heriau parhaus sy'n wynebu cyllido'r sector cyhoeddus wedi bodoli ers sawl blwyddyn, ac maent yn debygol o barhau; credwn mai nawr yw'r amser am drafodaeth agored a gonest ynglŷn â fformiwla decach ar gyfer cyllido ysgolion yng Nghymru.

 

Page Published: 20/04/2017